Publicerad: 15 september 2020

Krönika

God samverkan och nya arbetssätt viktiga för vårdutmaningarna

Under pandemins svåra omständigheter har regionerna lyckats säkerställa att patienter med de största medicinska behoven har fått den vård de behöver. Nu står vi inför ytterligare utmaningar för vården. Det är ett faktum att vi fått växande vårdköer till följd av covid-19. Med nya arbetssätt och ökad samverkan ser jag att regionerna kommer kunna ge invånarna den vård de behöver.

Staffan Isling

Coronapandemin har tvingat många av samhällets viktiga funktioner att omprioritera och göra halt. Skolan, kollektivtrafiken och kulturen är bara några av de verksamheter som fått skjuta viktiga insatser på framtiden. I landets regioner har man genomfört stora omställningar för att garantera vård till många svårt drabbade covid-19-patienter. Sjukvården har lyckats ställa om och tillgängligheten till primärvården har varit god under hela våren. Samtidigt har köerna självfallet växt när planerad vård har fått skjutas upp.

Vårdköerna utvecklades i positiv riktning under 2019 och början av 2020, bland annat med stöd av en överenskommelse mellan regeringen och SKR, med kortare väntetider till den specialiserade vården. Denna utveckling bröts abrupt när det under våren tillkom ett stort antal patienter som smittats av coronaviruset. Det finns också skäl att befara att pandemin fått en del patienter att undvika att söka vård för andra åkommor, trots de insatser som gjorts för att kunna ge vård digitalt och i hemmen. Jag oroas över risken för dolda behov hos inte minst äldre och kroniskt sjuka. Ingen med behov ska undvika kontakt med vården.

Regionerna har arbetat parallellt med att vårda covid-19-patienter och att klara så mycket av den övriga vården som möjligt. I regioner med stor smitta och många sjuka har det förstås varit en extra stor utmaning. Samtidigt har mycket planerad vård ändå genomförts, köerna inom exempelvis cancervården har inte ökat. Region Halland är ett gott exempel på en region som har kunnat upprätthålla operationsvolymer för högprioriterad kirurgi och samtidigt bistå med vård för covid-19-patienter till resten av Sverige. Genom att implementera nya arbetssätt har regionen successivt ökat sina operationsvolymer.

När antalet covid-19-patienter minskade på försommaren så kunde planeringen av den uppskjutna vården intensifieras. Samtidigt – och det är viktigt att betona – var också medarbetarnas behov av semester central. Regionerna samverkar nu tätt både för att dela arbetssätt och att hjälpas åt med vården. Det finns en god nationell samverkan kring kapacitet mellan regionerna, bland annat genom vårdlotssamverkan som hjälper till att koordinera vårdbehoven nationellt. Runt om i landet löser man situationer efter regionala förutsättningar och behov. För patienten kan detta förstås innebära att man får besöka ett annat sjukhus än det som ligger närmast för en snabbare operation eller behandling, men det tror jag de flesta har stor förståelse och acceptans för. Ibland höjs röster för att den framflyttade vården skulle planeras nationellt, med någon slags nationell kö, administrerad av en nationell myndighet. Det tror jag inte alls på. Vi behöver de statliga myndigheternas expertkunskap med nationella lägesbilder, med beslutsstöd för god likvärdighet och med en bra dialog om vårdens utveckling. Men planeringen och genomförandet av vård – att se till att den som behöver vård också får det – sköts bäst nära verksamheterna och av de medarbetare som möter patienterna.

Jag ser regionernas ansträngningar som ett tydligt bevis på att det går att öka kapaciteten genom nya vårdformer och arbetssätt. Pandemin har dessutom fungerat som en katalysator för den nära vården och många fysiska besök har kunnat ersättas med digital teknik.

Att säkerställa en god och tillgänglig vård är en av välfärdens viktigaste uppgifter. Alla invånare ska kunna känna sig trygga med att de får den vård de behöver. Jag känner mig trygg med det arbete som kommuner och regioner nu gör för att säkerställa det, trots att vi befinner oss mitt i en pandemi.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!