Publicerad: 9 juni 2020

Krönika

Det stora digitala språnget

Våren 2020 har inte varit lik någon annan tid. Under covid-19-pandemins inledande månader har svensk hälso- och sjukvård samt omsorg genomfört en omställning på ett sätt som vi tidigare inte gjort, inte minst har den digitala omställningen varit exceptionell. Ett kraftigt språng där nya arbetssätt och nya digitala lösningar på kort tid har införts på bredden över hela hälso- och sjukvården och den kommunala vården och omsorgen.

Staffan Isling

Det som tidigare har tagit åratal att genomföra har nu i stor utsträckning skett inom loppet av dagar och veckor. Kommunerna, regionerna, vårdgivare, privata som offentliga, har när det som mest behövts visat prov på handlingskraft, kreativitet och förmåga till förnyelse.

Omställningen av svensk hälso- och sjukvård har under mars och april 2020 bland annat handlat om följande:

  • Digitala vårdmöten med chatt och/eller video ökar radikalt. Det breddas i hela landet och införs både i primärvård och specialistvård.
  • Läkarmedverkan i särskilt boende eller hemsjukvården i större utsträckning via digitala ronder.
  • Digitala möten ökar och breddas. Det handlar både om möten mellan verksamhet och enskilda och mellan olika verksamheter. Digitala nämndsammanträden införs.

Aldrig tidigare har devisen ”digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs” varit mer betydelsefull.

Det har varit möjligt genom insatser på flera nivåer och av olika delar av regioners och kommuners organisation. Det handlar bland annat om att justera avtal och ersättningsvillkor för att möjliggöra omställning till digitala kontakter, att utbilda tusentals nya medarbetare i nya arbetssätt och nya digitala verktyg samt att tillhandahålla utrustning och verktyg både på befintliga arbetsplatser och i hemmiljö.

Ökningen och breddningen av digitala vårdmöten har möjliggjort för hälso- och sjukvården att fortsatt kunna möta invånares behov inte bara i primärvården, utan att även inplanerade besök och återbesök i specialistvården kunnat genomföras. Vi ser många exempel på hur regioner och vårdgivare nu erbjuder allt ifrån cancerrehabilitering, smärtbehandling och insatser inom psykiatri med stöd av digitala lösningar.

Svensk hälso- och sjukvård och omsorg har de gångna månaderna mycket tydligt visat att vi har ett robust system, samtidigt som vi har förmåga till förnyelse när det behövs som bäst. Och dessutom att digitaliseringen har gått från att handla om svindlande förhoppningar till att erbjuda konkreta lösningar på de behov och utmaningar som verksamheter och invånare upplever här och nu.

I den pågående omställningen finns många tydliga exempel. Låt mig nämna tre:

  • Region Stockholm - Antal digitala möten i primärvård har ökat med omkring 11 gånger, jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Västra Götalandsregionen - Antal digitala vårdmöten i primärvård har ökat med cirka 250 procent från februari till mars 2020.
  • Region Halland - Antalet digitala vårdmöten har ökat med cirka 2000 procent, från 100 i början av mars till 2250 i inledningen av april.

Vi är många, både yrkesverksamma i vården och invånare, som på kort tid har förändrat våra beteenden. Nu vilar en stor uppgift på oss som är ledare på alla nivåer att förvalta denna förnyelse och skapa förutsättningar för att den blir bestående och fortsatt skapar nytta för invånare, medarbetare och samhälle.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!