Publicerad: 25 augusti 2020

Krönika

#Avtal20 i stor ekonomisk osäkerhet

Höstens avtalsrörelse berör stora delar av arbetsmarknaden. Nya avtal ska tecknas för omkring 2,8 miljoner anställda i alla sektorer. För kommuner och regioner innebär den stundande avtalsrörelsen att cirka 1 miljon anställda ska få nya avtal om lön och anställningsvillkor.

Staffan Isling

Det är en speciell avtalsrörelse i höst. Redan i slutet av förra året fattade SKR:s styrelse beslut om mål och inriktning för 2020-års avtalsrörelse och vi växlade bud med de fackliga organisationerna. Förhandlingarna inleddes i januari och avtalen löpte ut i mars och april. Strax därpå utbröt coronapandemin och allt blev annorlunda. När den privata sektorn fattade beslut om att pausa avtalsförhandlingarna och förlänga avtalen till oktober, var det också ett helt naturligt och gemensamt beslut för SKR och de fackliga organisationerna. Situationen krävde att chefer och medarbetare lade allt fokus på att hantera svårt sjuka, äldre i omsorgen och barn och unga i förskola och skola. Och förstås: att göra allt för att minska smittspridningen och dess tuffa konsekvenser. Det arbetet fortgår.

Höstens avtalsrörelse kommer att präglas av pandemin, såklart. Konjunkturen är svag och det råder stor osäkerhet om hur konjunkturen ska utvecklas för helåret 2020, med anledning av covid-19. SKR:s ekonomer gör visserligen bedömningen att botten är passerad och att aktiviteten i svensk ekonomi förväntas stiga mot slutet av året, men det bidrar ändå inte till någon ljus ekonomisk prognos. Den lågkonjunktur vi är i – och som har förstärkts av den globala pandemin – beräknas hålla i till 2023. Antalet arbetade timmar minskar och BNP faller. Det ser mycket olika ut i olika branscher, det finns branscher helt utan betalningsförmåga, medan andra har en något mindre besvärlig situation. Det innebär en mycket ansträngande tid för hela samhället, och inte minst för kommuner och regioner. Det kommer självfallet att påverka höstens avtalsförhandlingar.

Men avtalsrörelsen präglas också av pandemin på andra sätt. Många av välfärdens medarbetare har arbetat under mycket tuffa förhållanden och har gjort och gör fantastiska insatser. Kanske finns det en större insikt än någonsin i hela samhället i hur viktiga välfärdens olika yrken är – både i kris och vardag. För SKR är det förstås ingen nyhet. Vi kan också se hur vår sektors attraktionskraft är stigande där bland annat intresset för olika yrkesutbildningar ökar bland ungdomar. Kommuner och regioner vill och ska vara attraktiva arbetsgivare och vi vet att det handlar om en mix av rimliga lönenivåer, en arbetsmiljö som gör att man kan göra ett bra jobb och utvecklingsmöjligheter av olika slag. Bara så kan kvaliteten upprätthållas och utvecklas. Och det är förstås chefer och medarbetare som skapar detta. Vi vet att många medarbetare har prövats hårt i den här tiden, inte minst när det gäller arbetsmiljön och många kommer behöva stöd under lång tid efter detta.

Att avtalen ska syfta till att öka attraktiviteten för sektorn är en av flera byggstenar. Andra handlar om att trygga arbetsfreden, att verka för lokala lönebildning som ger reallöneökningar och att beakta kommuners och regioners ekonomiska förutsättningar. Avtalen ska bidra till en god verksamhetsutveckling på så sätt att våra gemensamma skattepengar används effektivt och gör så mycket nytta för alla medborgare som möjligt. Fungerar detta, så bidrar vi alla till en lönebildningsmodell som har tjänat Sverige väl. SKR kommer att vinnlägga sig om att värna den modellen, även i 2020-års avtalsrörelse. Den har bidragit till reallöneökningar på lång över 60 procent i kommuner och regioner de senaste tjugo åren. Den har också bidragit till viktig kompetens- och kvalitetshöjning i många verksamheter.

En avtalsförhandling börjar alltid med att parterna har sina krav och positioner. Så också denna gång. Men målet är alltid att teckna avtal är gemensamt tillsammans med facken. Och jag tror att i dessa tuffa tider så kommer det bli viktigare än någonsin att hitta gemensamma vägar ur krisen och pandemins kort- och långsiktiga konsekvenser. Det är min förhoppning när #avtal20 nu drar igång.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!