Publicerad: 17 december 2019

Krönika

Viktiga framgångar 2019

Vi är en riktigt stark röst när det handlar om kommunsektorns ekonomi och nu vet alla att riktade statsbidrag är ett oskick och kontraproduktivt. Det är nog 2019 års viktigaste framgång och borde ge resultat nästa år.

Staffan Isling

Det här är min sista krönika detta år. Ett bra tillfälle med nu 290 kommuner och 21 regioner att summera några av alla framgångar och blicka fram mot kommande utmaningar.

Att regeringen nu bromsar Arbetsförmedlingens reformering är en framgång, även om vi står fortsatt kvar med en rad frågor. Vi ser ett stort behov av en strukturerad dialog mellan regeringen, oss och våra medlemmar och föreslår att det skapas en samverkansgrupp som följer reformen. Det kommer vi att driva nästa år.

Andra viktiga framgångar är att vi från 1 januari har en skärpt lagstiftning för hot och hat mot förtroendevalda – en fråga SKR drivit i många år. Att det så kallade likvärdighetsbidraget till skolan nu ändras så att fler kommuner törs söka det utan att riskera att bli återbetalningsskyldiga är också en framgång – återstår dock att se den slutliga utformningen.

Regeringen vill se gemensam digital infrastruktur för myndigheter, kommuner och regioner. Det handlar om basinfrastruktur för it och om grunddata om personer och företag. Bättre, enklare och mindre kostsamt för alla - som istället kan använda sina resurser till välfärden. SKR har drivit frågan och välkomnar utvecklingen. Men som alltid behöver beslutet ackompanjeras med statliga medel. Det behövs en långsiktig modell för samfinansiering av nödvändiga investeringar för välfärdens omställning i en digital tid.

Flera stora avtal

2019 blev ett bra avtalsår för SKR. Vi har tecknat kollektivavtal med deltidsbrandmännen och med Vårdförbundet som bygger på lokal lönebildning och som stöttar medlemmarna i arbetet med kompetensförsörjningen i välfärden. Två andra viktiga avtal under 2019 var det helt nya avtalet för krissituationer och den stora överenskommelsen om omställning och kompetensutveckling. Tillsammans med andra arbetsgivarorganisationer och de fackliga organisationerna på svensk arbetsmarknad lyckades vi också stoppa införande av ett nytt EU-direktiv, som hade drabbat svenska pensioner på ett orimligt sätt. Även sådant vi stoppar kan vara framgångar.

Vad väntar oss 2020?

Avtalsrörelsen 2020 är den största någonsin för SKR. Under våren ska kollektivavtalet för merparten av de 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner förhandlas om. De nya huvudöverenskommelserna behöver ta hänsyn till ett ansträngt ekonomiskt läge, den demografiska utvecklingen, en allt tuffare konkurrens om arbetskraften och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster.

I februari kommer den parlamentariskt tillsatta kommittén i kommunutredningen lämna tänkbara lösningar som ska bidra till att kommuner får förbättrade förutsättningar att sköta sina välfärdsuppdrag. Det här är en nödvändig och viktig utredning där vi hoppas att förslagen tar fasta på faktorer som underlättar för kommunerna, så som att minska den statliga styrning och undanröja juridiska hinder för samverkan. Och jag hoppas också att den välfärdskommission som skulle tillsättas under hösten snarast blir en verklighet efter årsskiftet.

Klimatutsläppen

Klimatutsläppen 2020 är det år då klimatutsläppen måste börja minska på allvar. De måste halveras varje decennium fram till 2050 om de globala klimatmålen ska nås. Om de globala målen inte nås riskerar stora delar av världen bli obeboeliga och människor tvingas på flykt. SKR har gjort en rapport som visar på att konsekvenserna blir allvarliga även lokalt i Sverige: risken för värmeböljor, skogsbränder och översvämningar ökar markant. Sommaren 2018 är sval jämfört med framtida somrar. Från SKR:s sida kommer vi fortsätta försöka ge kommuner och regioner bästa möjliga stöd i att minska sina utsläpp.

Välfärd varje dag

Slutligen några ord om allt som händer alla dagar året om: Cirka 1, 2 miljoner anställda i kommuner och regioner har bland mycket annat undervisat omkring 1,4 miljoner elever i grund- och gymnasieskola och strax över 500 000 barn i förskolan.

Personal på vård- och hälsocentralerna tar årligen emot 43 miljoner besök, fysiska eller digitala. Räddningstjänsten rycker ut cirka 130 000 gånger varje år och omkring 56 miljoner böcker lånades ut från folkbiblioteken. Detta axplock visar vilken bredd och omfattning av välfärd kommuner och regioner levererar.

Nu går vi om bara några veckor in i 2020, med vårt nya namn Sveriges Kommuner och Regioner. Det gäller det att ta sig an de utmaningar som ekonomi och demografi utgör, så att människor även fortsättningsvis kan vara trygga med att välfärden fungerar.

Staffan Isling

Tidigare vd-krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!