Publicerad: 23 januari 2018

Krönika

Så möter vi välfärdsutmaningarna

Som varje år har SKLs styrelse sett över och beslutat vilka frågor som ska vara särskilt prioriterade under året. Det är många stora frågor och jag vill här lyfta fram några av dem.

Kommuner, landsting och regioner arbetar intensivt för att säkra en fortsatt god kvalitet i välfärden. Grundläggande för att klara det är att vi lyckas rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Därför är kompetensförsörjningen en av våra prioriterade frågor.

Rekryteringsutmaningen behöver mötas på flera olika plan. Att fler går från deltid till heltid är en aspekt, att bättre ta till vara på teknikens möjligheter en annan. I början av februari publicerar SKL en gedigen rapport som går igenom rekryteringsbehoven i de stora yrkesgrupperna i kommuner, landsting och regioner för den kommande tioårsperioden. En lägesbeskrivning som tydliggör var det behövs särskilda insatser – från oss arbetsgivare och från staten.

Att få fler nya svenskar till vår sektor är också ett sätt att möta rekryteringsbehoven. Det är samtidigt en viktig aspekt för enskilda individers möjligheter till ett bra liv och för ett fungerande samhälle. Under året kommer drygt 15 000 nyanlända att flytta ut i kommunerna och det är mycket som måste göras för att mottagandet och etableringen ska bli så smidig som möjligt. Flera av punkterna från SKLs agenda för integration finns med i den statliga Mottagandeutredningen som lägger fram sitt betänkande under våren, och vi har stora förhoppningar om att den ska leda till ett mer sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända.

Jag vill lyfta ytterligare en prioriterad fråga, Strategi för hälsa, som spänner över en lång rad verksamheter och syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa. Under 2017 pågick ett intensivt arbete tillsammans med förtroendevalda och chefer i ledande ställning för att få fram gemensamma mål och indikatorer för skola, socialtjänst, vård och omsorg och hälso- och sjukvård. Många kommuner, landsting och regioner är redan en bra bit på väg och genom strategin har vi tecknat en väg framåt där olika verksamheter arbetar för att närma sig varandra, och utveckla gemensamma arbetsmetoder.

Det finns sammanlagt 18 prioriterade frågor för SKL under året. Många av dem är tätt sammankopplade och alla har de ett och samma mål – en ännu bättre och smartare välfärd. Vi vet att vi står inför stora utmaningar. Och vi vet att vi måste hantera dem gemensamt.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!