Publicerad: 23 oktober 2019

Krönika

Riv hinder för samverkan

Inom kort lämnar kommunutredningen sitt förslag. Från SKL:s och våra medlemmars sida hoppas vi på ett förslag som täcker det ökade behovet av att enkelt kunna samverka över kommungränser.

Vesna Jovic

Vi har å ena sidan storstadskommuner med allt fler invånare och å andra sidan kommuner med allt färre invånare. Urbaniseringen är en utmaning i båda fallen. För att kunna hantera utvecklingen är det viktigt att den pågående kommunutredningen lägger fram ett förslag som river hinder för samverkan över kommunernas gränser.

Kommuner, landsting och regioner kan idag samverka inom myndighetsutövning på ett tiotal områden. Formerna är detaljreglerade och samverkansutrymmet ser helt olika ut för till exempel livsmedelstillsyn och tobakstillsyn. Det finns en omfattande, ofta kostsam administrativ överbyggnad och det finns ingen hänsyn tagen till att behoven faktiskt varierar över tid.

Kommuner måste kunna utbyta tjänster där det inte är kostnadseffektivt eller ens möjligt att uppbringa egna personella resurser. Det måste gå att ta del av en annan kommuns expertkunskap inom ett område. Det behöver vara möjligt att låta en hemtjänstbil korsa en kommungräns eller att ha en socialjoursverksamhet för flera kommuner om det gör verksamheten mer effektiv.

När SKL nyligen samlade flera hundra ledande politiker och tjänstemän från kommuner, landsting och regioner i fyra konferenser för att diskutera framtida utmaningar och möjligheter, var kommunutredningen förstås en av de saker som togs upp. För att möta framtidens utmaningar, där färre ska försörja allt fler, behövs många åtgärder och utvecklingsinsatser. Det behövs lösningar som utgår ifrån att den ena kommunen inte är den andra lik, att det ena landstinget inte har exakt samma behov som ett annat.

Kommunutredningen, som tillsattes under våren, kommer att lägga fram förslag på hur samverkan kan underlättas redan i oktober. Därefter ska utredningen titta vidare på vilka andra åtgärder som bör vidtas och hur genomförandet kan ske för att stärka kommunernas förmåga att hantera välfärdsuppdraget. Slutbetänkande ska läggas fram i oktober 2019.

Vår förhoppning är att utredningen kommer att gå kommunernas behov till mötes. Vi behöver åtgärder som på bästa sätt kan bidra till att en bra välfärd kan bli ännu bättre.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!