Publicerad: 17 april 2018

Krönika

Omsorg om äldre i ständig utveckling

Äldres möjligheter att leva ett långt och gott liv har aldrig varit större. Och vården och omsorgen om äldre har aldrig varit bättre. Men vi vet också att en åldrande befolkning ställer höga krav på välfärden – och för att möta dessa behöver vi arbeta på nya sätt.

Vården och omsorgen om äldre utvecklas hela tiden. I vården har till exempel starroperationer, hjärtoperationer och modern cancerbehandling medfört att människor kan leva länge med god livskvalitet trots sjukdomar och funktionshinder. Och i omsorgen gör ökat användande av teknik att fler kan få hjälp att klara av bestyr i vardagen, som att duscha på egen hand, allt högre upp i åldrarna. I regeringens budget finns en satsning på just välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Det är väldigt välkommet, och här finns stor utvecklingspotential, både för de äldre och för de som arbetar inom omsorgen.

Nyligen publicerade SKL och Socialstyrelsen årets öppna jämförelser om vård och omsorg om äldre. Syftet med dessa är att beslutsfattare på olika nivåer i kommuner, landsting och regioner ska få ett underlag för att följa upp och förbättra den egna verksamhetens resultat. Att brukare och patienter ska vara aktiva medskapare i den egna vården och omsorgen är en självklar ambition.

Genom att ta tillvara den äldres egna erfarenheter och önskemål får vi en bättre och mer individuellt anpassad vård och omsorg. I undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen svarar nära nio av tio brukare att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Resultatet har legat stabilt på den nivån de senaste åren. Samtidigt vet vi att många äldre har kontakt med ett stort antal olika personer, och att det kan skapa otrygghet. För att ändra på det testade Uddevalla ett projekt där brukaren i förhand fick se ett foto på den person som skulle komma nästa gång. Vid en utvärdering visade det sig att 100 procent av de sextiotal brukare som varit med i försöket var positiva. Ett tydligt exempel på hur verksamheten kan utvecklas genom att utgå från brukarens behov och önskemål.

Äldre är en växande grupp, och den är långtifrån homogen. Gemensamt för de flesta människor är dock att vi vill klara oss själva så länge det är möjligt. Därför måste vi fortsätta att investera i trygghet och självständighet genom att arbeta med kunskapsbaserade arbetssätt, digitaliseringens möjligheter och bli bättre på tidiga insatser. Då ser vi till att fler kan påverka sin egen livssituation och behålla en hög grad av självbestämmande och integritet livet igenom.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!