Publicerad: 2 april 2019

Krönika

Lokala lösningar för globala hållbarhetsmål

Våra medlemmar har en avgörande roll för att Sverige ska bidra till att de 17 globala hållbarhetsmålen nås. Två av tre hållbarhetsmål förutsätter insatser från lokal och regional nivå.

Det handlar om Agenda 2030. Engagemanget är stort, och vägarna många för att nå fram. Samtidigt är det viktigt att kommuner och regioner nu ökar kunskapen och agerar i enlighet med målen, så att Sverige tar sitt ansvar för att de globala hållbarhetsmålen verkligen nås. Och nu finns något som underlättar på plats, nämligen nyckeltal som låter kommuner och regioner jämföra sig med varandra och att följa hur väl de arbetar för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, har tagit fram dem och det är bara att klicka in sig i databasen kolada.se för att se hur den egna kommunen eller regionen ligger till.
Jag hoppas att det kan bli en sporre till ytterligare förbättringar.

Ingen behöver lägga tid på att rapportera in ny data, utan det är befintlig data som kopplas till hållbarhetsmålen:

  • Andelen långtidssjukskrivna kopplas exempelvis till målet om god hälsa och välbefinnande.
  • Mängden utsläpp av växthusgaser inom kommunens gräns kopplas till målet om bekämpade klimatförändringar.

Upphandla hållbart

Upphandlingar är ett kraftfullt redskap för hållbar utveckling. SKL stödjer det arbetet och här finns tips och exempel om hur kommuner och regioner kan upphandla för minskad klimatpåverkan.

SKL stödjer lokalt och regionalt hållbarhetsarbete

Från och med i år ingår 96 kommuner och regioner i Glokala Sverige. Det är ett treårigt kommunikations- och utbildningsprojekt för politiker och tjänstepersoner om Agenda 2030. Projektet drivs av Svenska FN-förbundet, i samarbete med SKL och med stöd av Sida. Nästa år blir det möjligt för fler att gå med, missa inte det!

För att nå målen i Agenda 2030 krävs kunskap, engagemang och ledarskap på alla nivåer. Det är så glädjande att se allt detta hos våra medlemmar.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!