Publicerad: 1 oktober 2019

Krönika

Klimatet är en kommunal fråga

Flera miljoner barn, unga och vuxna har de senaste veckorna demonstrerat för att världens ledare ska göra mer för att stoppa klimatförändringarna. De har rätt i att det inte görs tillräckligt. Det är dags att växla upp klimatarbetet.

I somras lanserade SKL, med underlag från SMHI, en rapport som visar att uppvärmningen går 50 procent snabbare i Sverige än globalt. Det riskerar att få allvarliga följder lokalt, i form av bland annat översvämningar, torka, bränder och värmeböljor. Om utsläppen fortsätter att öka blir Sverige 5 grader varmare i slutet av seklet. Det motsvarar en omvänd istid, då medeltemperaturen var fem grader kallare än idag.

FN har som mål att den globala uppvärmningen ska stanna under 2 grader, helst 1,5 grader. För att lyckas med det måste klimatutsläppen halveras varje decennium fram till år 2050. Det är en oerhört svår utmaning.

Kommuner och regioner gör redan idag åtgärder för att anpassa våra städer och samhällen till det förändrade klimatet men offentlig sektor har också ett särskilt ansvar att driva på utvecklingen för att minska utsläppen. I Sverige kan vi också se att det är just det som sker. Många kommuner och regioner minskar sina utsläpp framgångsrikt. Men trots det räcker insatserna inte till. Ett lyckad klimatomställning kräver höjda insatser. SKL har identifierat tre viktiga områden där vi strävar efter att erbjuda bästa möjliga stöd:

  1. Kommuners och regioners inköp av varor och tjänster medför cirka 18 miljoner ton klimatutsläpp årligen. Utsläppen kommer från byggentreprenader, transporter och energianvändning, och även från tillverkningen av utrustning, förbrukningsmaterial, livsmedel etc. 18 miljoner ton är mer utsläpp än vad alla inrikestransporter orsakar under ett år. Upphandlingarna måste bli mer klimatsmarta.
  2. När det gäller transporter, som är det andra viktiga området, så är den regionala kollektivtrafiken på god väg att bli fossilbränslefri. Men det finns mycket kvar att göra för att styra mot mer hållbart resande i stort. Här har kommuner ett viktigt ansvar i sin fysiska planering av städer, tätorter och samhällen.
  3. Energiåtgången i byggnader behöver minska. Kommuner och regioner äger en stor mängd fastigheter. Kommuner planerar och ger bygglov till privata aktörers nybyggnation. En central del av klimatomställningen handlar om att säkra att såväl nya som befintliga byggnader blir mer energisnåla än i dag.

Kommuner och regioner kan använda ramavtal hos SKL Kommentus som ställer ambitiösa hållbarhetskrav, inte minst när det gäller klimat och miljö. SKL har också tagit fram råd och goda exempel på klimatsmarta upphandlingar.

Varje år gör vi öppna jämförelser av regionernas miljöarbete, bland annat energiåtgången i byggnader. Nästa ÖJ, som lanseras i höst, kommer också att ha ett intressant och lärande fokus på hur regioner beräknar sina klimatutsläpp. SKL arbetar också fram en mall för hur kommuner, i bygglovsprocessen, kan säkra att nya byggnader är energisnåla.

På transportområdet arbetar vi nu fram en ny handledning om hur kommuner kan planera städer och tätorter för att främja hållbart resande med bland annat kollektivtrafik och cykel.

Vi ska vara stolta över det goda arbete som bedrivs hos våra medlemmar. Fler borde få veta vilka insatser kommuner och regioner gör. Och det finns förutsättningar att växla upp.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!