Publicerad: 22 april 2020

Krönika

Hårt jobb för att bromsa smittspridningen i äldreomsorgen

Många äldre har insjuknat i covid-19 och vi har sett en smittspridning på äldreboenden de senaste veckorna. Situationen har lett till en ökad oro bland såväl brukare och anhöriga som bland personal.

Staffan Isling

Men varför har det blivit så? En av flera förklaringar är att de som bor på äldreboenden, precis som vi andra, är en del av samhället. På äldreboenden bor och lever människor sina liv, umgås med varandra, träffar andra vänner, familj och personal. Äldreboenden är inte isolerade sjukhusavdelningar, det är äldre människors hem. Men de äldre drabbas så mycket hårdare av sjukdomen om de blir sjuka.

Det är tragiskt med de dödsfall som drabbar äldre. Samtidigt finns det inom äldreomsorgen en lång erfarenhet och god kompetens av att arbeta med vård i livets slutskede. Brukare med covid-19 får en god vård och omsorg på äldreboenden även när livet är på väg att ta slut. SKR ställde tidigt krav på besöksförbud på äldreboenden, något som regeringen sedan tog beslut om. Det har varit avgörande för att bromsa smittspridningen, men det räcker inte med en enskild åtgärd, vilket alla kommuner är väl medvetna om.

Kommuner och regioner arbetar intensivt

Sveriges alla kommuner och regioner jobbar nu intensivt för att minska smittspridningen. Under den senaste veckan har jag fått ta del av en lång rad exempel på vad som sker.

  • Över hela landet sker en god och nära samverkan mellan verksamheter i kommuner, regioner och det regionala smittskyddet. I exempelvis Skellefteå kommun har man avstämningar med smittskyddsläkare tre gånger varje dag för att lösa aktuella frågor.
  • I Västra Götaland har samverkan stärkts mellan mobila hemsjukvårdsläkare och kommunal hälso- och sjukvård. Där stödjer också palliativa team, närsjukvårdsteam och ASIH-team från sjukhusen den kommunala hälso- och sjukvården.
  • En mellanboendeform har sjösatts i Stockholms stad, och fler är på gång eller redan på plats i andra kommuner, där personer kan bo efter utskrivning från sjukhus innan de klarar eget boende. Det innebär att personer som blir utskrivna och fortfarande bär på smitta inte tar med sig smittan till äldreboendet.

Den här listan kan göras lång, med många avgörande initiativ för att bromsa smittspridningen. Och det finns nu små tecken på att smittspridningen inte längre ökar inom äldreomsorgen. Det vore väldigt bra om det visar sig vara så. Preliminära siffror från Stockholm visar att 70 procent av de äldre som insjuknar i covid-19 tillfrisknar.

Viktigt med tydlighet kring rekommendationer om skydd och hygien

Men pandemin är långt ifrån över. Och vi vet att en av de mest centrala frågorna för att minska smittspridningen handlar om basala hygienrutiner och personlig skyddsutrustning. Den globala bristsituationen på skyddsutrustning är en svår utmaning.

Det finns en oro bland personalen, som vi måste ta på största allvar. Alla måste kunna lita på att vi arbetar med vetenskapligt säkra metoder kring hygien och skyddsutrustning. Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som bygger på den kunskap som finns om coronaviruset, är grunden för det lokala arbetsmiljöarbetet. Personalen måste också ha kunskap och förutsättningar för att använda sig av basala hygienrutiner och skyddsutrustning, felaktig användning av till exempel avancerade skyddsmasker riskerar att öka smittspridningen bland medarbetare och äldre. Det vet jag att ingen av oss vill.

Det är avgörande att de ansvariga myndigheterna är samordnade och ger tydliga budskap till kommuner och regioner när det gäller tillämpningen av rekommendationerna. Trots att myndigheterna gjort gemensamma uttalanden är budskapen fortfarande delvis olika kring vilken utrustning som krävs i patientnära vård och omsorg, vilket bidrar till ökad oro och osäkerhet hos personal, brukare och anhöriga. Det kan handla om livshotande tillstånd hos äldre, där situationen tvingar fram insatser som inte är vetenskapligt grundade. Det är olyckligt.

Samtidigt ökar kunskapen bland alla som arbetar med äldre. Före påsk tog Socialstyrelsen och Karolinska institutet fram nya webbutbildningar för basala hygienrutiner, över 90.000 personer har redan gått dem. Helt fantastiskt!

Jag är stolt över det arbete som nu sker inom äldreomsorgen. Alla de snabba initiativ och beslut som tagits, alla de samarbeten som etablerats. Och, framför allt, det arbete som personalen utför varje dag för att vårda och ta hand om de äldre och säkerställa att smittspridningen bromsas.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!