Publicerad: 20 september 2017

Krönika

En stopplag med allvarliga följder

Arbetet för rent och bra vatten är viktigt i alla kommuner. Från SKL:s sida arbetar vi för att även staten ska öka sina insatser. Men nu finns ett lagförslag som istället riskerar att stoppa angelägen samhällsutveckling.

Vesna Jovic

Regeringen vill genom sitt remitterade lagförslag bland annat bidra till att Sverige lever upp till EU:s ramdirektiv för vatten. Intentionen är på så vis god. Även Sverige har en resa att göra när det gäller att förbättra kvaliteten i vattenförekomster. Men anledningen till att lagförslaget inte bör genomföras är att det skulle lamslå många viktiga verksamheter. Det sägs gälla just vattenkraft, men slår betydligt bredare än så.

Regeringen föreslår en stoppregel som kan drabba alla verksamheter och åtgärder som påverkar någon av Sveriges många vattenförekomster. För ett par veckor sedan påtalade flera organisationer, däribland Svenskt Näringsliv, i en debattartikel att förslaget kraftigt skulle försvåra bland annat byggande av bostäder, infrastruktur och industriell utveckling. SKL håller med om detta, inte minst vad gäller bostadsbyggandet. Vi ser en tydlig risk att byggandet fördröjs och fördyras på grund av ökade krav och stora osäkerheter i arbetet med detaljplaner. Regleringen kan även bli ett direkt hinder för många detaljplaner.

Bostadsbyggandet riskerar också att hindras av ytterligare en faktor: att regeringen föreslår skärpta krav för hur verksamheter ska miljöprövas. De skärpta kraven innebär till exempel att reningsverk som ska utvidgas för att ta emot avloppsvatten från nya stadsdelar måste ompröva hela sina verksamheter. Antingen fördröjs processen eller så tar den stopp – och då blir det heller inga nya bostäder. De redan nu överbelastade mark- och miljödomstolarna får ännu längre handläggningstider.

På SKL kan vi också se att Sverige, trots dessa långtgående förslag, inte kommer att nå EU:s krav. Regeringen behöver alltså tänka om av flera skäl. I oktober lämnar SKL sitt remissyttrande med flera förslag på hur man kan uppfylla sina intentioner på annat sätt. Jag hoppas att regeringen lyssnar till våra synpunkter. Arbete för bättre vatten ska inte stå i vägen för samhällsutvecklingen – utan tvärtom vara en del av den.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!