Publicerad: 27 februari 2019

Krönika

En ohållbar situation

Det har nu gått två månader av 2019 och fortfarande väntar regioner och kommuner på flera miljarder kronor i tidigare utlovade satsningar. En ohållbar situation.

Vesna Jovic.

För 2019 handlar det om ett tiotal överenskommelser inom vård- och omsorgsområdet. Bland annat rör det satsningarna på Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa och Bättre förutsättningar för vårdens medarbetare. Att beskeden dröjer leder till osäkerhet, uppskjutna aktiviteter och att påbörjade satsningar avstannar. Det drabbar verksamheten i regioner och kommuner och i slutändan patienter och medborgare.

Vi hoppas att påbörjade satsningar ska få fortsätta under 2019. Samtidigt vill vi använda det här året till att hitta nya former för samverkan med regeringen. Överenskommelser mellan regeringen och SKL kan ge bättre effekter och en mer effektiv resursanvändning om båda parter har en gemensam problemanalys, en samsyn kring utmaningar och insatser samt en gemensam och långsiktig målbild med gemensamma utvecklingsintressen. Arbetet behöver ske i dialog och ha en framförhållning som medger förankring och planering och bör innehålla ömsesidiga åtaganden men inte vara detaljstyrt.

Ett förslag är att överenskommelserna skulle kunna vara penninglösa i grunden. Det kan dock behövas tillskott i form av generella bidrag beroende på vad som ska uppnås. Tillfälliga riktade bidrag kan också förekomma för att stötta en puckelkostnad i ett förändringsarbete, till exempel investeringar i digitala system eller stöd i att ändra arbetssätt för att åstadkomma en mer tillgänglig och bättre vård. Dessa satsningar ska vara tillfälliga och tydligt avgränsade och ligga i linje med målbilden.

Vi tror att arbetet med Nära vård skulle gynnas av en sådan typ av överenskommelse. För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan. Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. För att det arbetet ska lyckas behövs kontinuitet och tydliga förutsättningar från staten.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!