Publicerad: 20 mars 2018

Krönika

Digitalisering utvecklar vården

Den digitala utvecklingen i samhället går allt snabbare. Men inom hälso- och sjukvården har det funnits hinder som hämmat utvecklingen. Nu ser vi en kraftsamling på alla nivåer för att möta välfärdens utmaningar och invånarnas förväntningar på modern hälso- och sjukvård.

Utvecklingsarbetet i kommuner, regioner och landsting har intensifierats, frågorna är högre upp på agendan och inom SKL-koncernen vässas samarbetet mellan SKL, Inera och SKL Kommentus för att bättre möta medlemmarnas behov. För att nämna ett exempel har vi tagit fram en vägledning för kommunerna vid upphandling av trygghetsskapande teknik, det vill säga digitala lösningar för att uppmärksamma behov av stöd och hjälp, och vi håller på med ett förarbete för en innovationsupphandling för välfärdsteknik.

Det är helt nödvändigt att växla upp i arbetet med digitalisering om vi ska nå målet för Vision ehälsa 2025: Att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa.

Ett område där det händer väldigt mycket inom enskilda landsting och regioner är inom digitala vårdtjänster. En utveckling som aktualiserar ett antal frågor om den framtida vården. Det handlar bland annat om hur de nya digitala vårdtjänsterna kan integreras i den nuvarande vårdstrukturen och hur den påverkar dagens vårdkedjor. De lösningarna har inga geografiska gränser och gör att vi beter oss på nya sätt som patienter och brukare. Det ställer också krav på förändringar hur vi styr och leder sjukvården. Nya beteenden påverkar ekonomi, tillgänglighet och i längden kvalitet. Det är bakgrunden till att SKL nu kommit med en rekommendation om att alla regioner och landsting ska ta ut en avgift för digitala vårdbesök.

Även om medierna gärna fokuserar på digitala vårdbesök, så handlar ju arbetet med ehälsa och utvecklingen av digitala lösningar inom sjukvården om mycket mer än så. Det handlar om smartare arbetssätt, ökad kvalitet för patienter och brukare, en bättre digital arbetsmiljö för medarbetare och nya stöd för ett livslångt lärande. Rätt använt blir digitalisering ett kraftfullt verktyg för att minska rekryteringsbehovet och för att klara av att möta de ökande behoven av vård hos en åldrande befolkning. Det handlar också om att utveckla en mer individbaserad vård, där digitala lösningar kan ge människor en ökad självständighet och nya stöd för att själva kunna hantera sin hälsa och sin sjukdom.

För att det stora förändringsarbetet vi nu är inne i ska bli framgångsrikt tror jag att chefer, medarbetare och patienter måste ges möjlighet till stort inflytande. Och för det behövs modiga ledare som vågar öppna upp för och testa nya arbetssätt. Det är så vi kommer framåt.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!