Publicerad: 27 februari 2018

Krönika

Dags för konkreta förändringar

Den demografiska utvecklingen, där allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler, betyder stora utmaningar för vår sektor. Därför är det hög tid att vi tillsammans utmanar traditionella arbetssätt.

Under den kommande tioårsperioden kommer konkurrensen om arbetskraften att vara så stor att vi måste ställa om våra arbetssätt för att minska rekryteringsbehovet. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många att anställa. Om detta har det skrivits mycket den senaste månaden, efter publiceringen av SKLs två stora rapporter – en om välfärdsjobben i stort och en med fokus på skolan.

Utmaningarna runt kompetensförsörjningen gäller för alla kommuner, regioner och landsting, även om förutsättningarna ser olika ut. Behovet av att fler jobbar heltid, att fler stannar kvar i sektorn och att fler arbetar längre är därför generellt. För att uppnå det är arbetet med att förbättra arbetsmiljön och att se till att minska sjukfrånvaron viktiga delar. Vi måste också bli bättre på att använda oss av digitaliseringens möjligheter.

Vad som därutöver behövs göras på lokal nivå varierar - utifrån demografi och förutsättningar. Vi måste våga testa nytt och lära av varandra. Det finns redan idag en massa kreativa lösningar runtom i landet, det visar inte minst kommunernas arbete för att rå på rekryteringsbehoven inom skolan. I Malmö, som har stora behov av lärare inom den närmaste fyraårsperioden, har man till exempel skapat en gemensam kompetensförsörjningsenhet för alla grundskolor för att öka likvärdigheten och ta ett tydligare ansvar för att få rätt person på rätt plats.

I kommunerna i Jämtland och Härjedalen satsar man på en gemensam kampanj för att lyfta det som är positivt med skolan och få medarbetarna att känna stolthet. Dessutom syftar kampanjen till att fler ska få upp ögonen för läraryrket. Och i Borås stad tillsattes en helt ny arbetsgrupp, med chefer och fackliga representanter, med ett kort och tydligt uppdrag: att få fram konkreta förslag på hur rekryteringsutmaningarna skulle kunna mötas. Där finns bland annat förslag på hur fler ska stanna kvar efter 65-årsdagen. Även om arbetsgruppen fokuserade på skolan, kan förslagen och modellerna användas inom andra verksamheter i kommunen.

Exemplen ovan, som det går att läsa mer om i skolrapporten, visar hur förändrade arbetssätt och nya sätt att tänka, har gett goda resultat. Vi som arbetsgivare behöver använda olika åtgärder och strategier utifrån vad som passar den egna organisationen bäst. Arbetet behöver ske både på kort och på lång sikt. Och vi behöver pröva många vägar samtidigt. För det krävs mod och kreativitet. Och det vet jag att det finns det gott om runtom i landet.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!