Publicerad: 15 oktober 2014

Nyhet

Kommuner får koll på skolmåltider

En ny funktion på webbverktyget SkolmatSverige hjälper kostchefer och politiker i kommunerna att få en helhetsbild av kvaliteten på skolmåltiderna.

Två skolmatskockar som river persilja.

Sedan två år har SkolmatSverige hjälpt grundskolor att utvärdera skolmåltiders kvalitet. Verktyget ger en helhetsbedömning samt förslag till förbättringar. Den nya funktionen visar det totala resultatet för de kommunala grundskolorna inom kommunen som har använt verktyget.

Kommunfunktionen

– Med en regelbunden och övergripande kommunrapport kan resultaten lätt följas upp över tid. Det gör det lättare att sätta upp långsiktiga mål och utveckla verksamheten. Den nya funktionen är framtagen efter önskemål från kommunerna, säger projektledaren Emma Patterson.

Bra koll på alla användare

Kommunrapporten visar också vilka kommunala grundskolor i kommunen som har använt SkolmatSveriges verktyg, vilka olika nivåer av verktyget som skolorna har deltagit i samt om skolorna har använt enkäterna för elever och personal.

– Vi hoppas att kommunfunktionen och kommunrapporten kommer att vara till stor nytta vid planering och utveckling av skolmåltidsverksamheten inom alla kommuner i Sverige, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

– Med denna funktion blir det lättare för kommunerna att få överblick över skolmåltidsverksamheten. Rapporten kan exempelvis användas som underlag inför beslut om kommande satsningar och åtgärder för att förbättra skolmåltiderna i kommunen säger Eva Sundberg, projektledare på Nationellt centrum för offentliga måltider inom vård, skola och omsorg på Livsmedelsverket.

Fakta

  • 30 procent av landets grundskolor använder SkolmatSverige och i 86 procent av kommunerna finns minst en skola som är ansluten.
  • Det kostnadsfria verktyget kan användas av både kommunala och fristående skolor, men kommunfunktionen innefattar endast kommunala skolor. Syftet är att stödja skolans och kommunens systematiska kvalitetsarbete med skolmåltider.
  • SkolmatSverige erbjuder ett kostnadsfritt verktyg som hjälper skolan att utvärdera, dokumentera och utveckla skolmåltiden utifrån ett helhetsperspektiv: grundutbudet, näringsriktighet, matens säkerhet, service, pedagogik, miljöaspekter och organisatoriska frågor.
  • SkolmatSverige möjliggör en konkret jämförelse mellan olika skolor och kommuner samt forskning inom området. SkolmatSveriges samlade fakta ger en unik grund för ytterligare kunskap kring skolmåltidernas betydelse för hälsa och inlärning.
  • Verktyget ger även skolans elever och personal möjlighet att ge åsikter om skolmaten.
  • Varje dag serveras cirka en miljon skolmåltider till en årlig kostnad av mer än fem miljarder kronor.
  • SkolmatSverige är framtaget av forskare vid Karolinska Institutet på uppdrag av Stockholm läns landsting och SKL, i samråd med Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och med finansiellt stöd från Jordbruksverket som en del av regeringens satsning "Sverige - det nya matlandet". Verktyget lanserades våren 2012.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!