Publicerad: 25 maj 2015

Nyhet

Tydligare reglering av antroposofiska produkter

Sverige kan komma att ändra läkemedelslagstiftningen så att antroposofiska produkter inte längre kan undantas från det ordinarie regelverket för läkemedel.

Läkemedel.

Sedan år 1993 ges antroposofiska produkter tillfälliga försäljningstillstånd via separata regeringsbeslut och undantas på så sätt från de krav på godkännande som ställs på läkemedel. En dom i EU-domstolen gör att dagens system med dispenser och undantag inte längre är möjlig. Läkemedelsverket har på uppdrag av den förra regeringen gjort en utredning där fyra alternativ för ett svenskt regelverk för homeopatiska läkemedel som även kan innefatta antroposofiska produkter föreslås.

Kvalitet och säkerhet

SKL välkomnar i sitt remissvar en hantering som garanterar att de antroposofiska produkter som finns tillgängliga håller en hög kvalitet och har en acceptabel säkerhet. Om regeringen väljer att införa ett nytt regelverk för homeopatiska läkemedel stödjer SKL det alternativ som innebär att antroposofiska produkter som lever upp till uppställda krav kan godkännas som homeopatiska läkemedel för egenvård.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för SKL.

– Vi stödjer det alternativ som i störst utsträckning tar ansvar för patientsäkerheten och som också motsvarar de förväntningar som kan ställas på godkända läkemedel, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för SKL.

Ansvar behöver förtydligas

Läkemedelsverket anger även ett antal principer som bör gälla för att användningen av homeopatiska läkemedel ska kunna anses falla inom ramen för god vård. SKL tycker att principerna är bra men anser att det vid en ändrad lagstiftning krävs ett förtydligande av hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar och förutsättningar vad gäller användning och förskrivning av homeopatiska läkemedel.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Fakta

Antroposofiska produkter används inom den antroposofiska medicinen som betonar det individuella hos patienten och betydelsen av att stödja patientens egen förmåga till läkning och bättre hälsa. Antroposofiska behandlingsmetoder är kända bland annat på grund av användningen av mistelpreparat vid kompletterande rehabilitering för cancerpatienter vid Vidarkliniken i Järna. Även homeopatiska läkemedel används inom antroposofin

Homeopatiska läkemedel räknas som läkemedel inom EU. Homeopatiska läkemedel som säljs i Sverige ska vara registrerade hos Läkemedelsverket som granskar produkternas kvalitet och säkerhet. Effekten bedöms däremot inte. Homeopatiska läkemedel tillverkas genom ett speciellt spädningsförfarande, då en råvara späds och skakas enligt homeopatiska principer tills önskad styrka uppnåtts. I Sverige måste råvaror som används i homeopatiska läkemedel spädas ut minst tiotusen gånger innan slutprodukten är färdig.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!