Publicerad: 26 maj 2015

Nyhet

Små förändringar av vårdrelaterade infektioner

Vårens nationella mätning av vårdrelaterade infektioner visar att andelen vårdrelaterade infektioner ligger totalt på 9,6 procent. Det är en liten ökning jämfört med föregående år.

Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

Trenden för hela perioden 2008-2015 är dock en minskning med en kvarts procent per år.

– Det är svårt att veta varför infektionerna inte minskar, när man betänker vilket stort arbete som vården lägger ner. Möjligen kan det faktum att vården förändrats mycket under dessa sju år spela in. Patienterna har blivit äldre och antal diagnoser per vårdtillfälle har ökat, det kan ha betydelse, säger Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg.

– Slutsatserna i vår tidigare rapport om framgångsfaktorer kan behöva lyftas fram ytterligare.

Rapporten Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebygger

Punktprevalensmätningarna är känsliga för tillfälliga förändringar, som till exempel influensautbrott, vilket kan påverka resultatet i vissa fall.

Skillnader mellan landsting

Resultaten varierar mellan landsting/regioner från 5,8 procent till 15,1 procent (lägst andel har Gotland, med en prevalens på 1,7 procent, men detta värde baseras på ett litet antal observationer, vilket gör resultatet osäkert). Den vanligaste diagnosen för vårdrelaterade infektioner, VRI, är lunginflammation följt av blåskatarr. De vanligaste riskfaktorerna är antibiotikabehandling, kirurgiska ingrepp och urinvägskateter.
Förekomsten av VRI är högst i åldersgrupperna 61-79 år, 11 procent, och 80 år och över, 9,4 procent. Antalet patienter med två eller flera riskfaktorer ökar också i dessa två åldersgrupper. Andelen män med VRI är något högre 10,9 procent än andelen kvinnor med VRI 9,0.

Hygien och klädregler

Sjuksköterska som tvättar händer och armar.

Resultaten från mätningen av basala hygienrutiner och klädregler som genomfördes samma veckor som vårdrelaterade infektioner visar en ökning från 74 procent till 75,8 procents följsamhet i alla sju stegen. Andel korrekta klädregler ligger på 94,5 procent och andelen korrekta hygienrutiner har ökat till 79 procent.

Framgångsfaktorer

I det förebyggande arbetet är god handhygien och hygienrutiner vid exempel katetersättning och såromläggning av stor vikt samt att identifiera patienter med risk för VRI. Det är också viktigt med ledningens stöd, nära samarbete kring vårdhygien, konsekventa budskap kring vikten att förebygga VRI, strukturerad regelbunden återkoppling av resultaten från mätningarna, arbeta med de lokalmässiga förutsättningarna samt att städningen är en del i det förebyggande arbetet.

Fakta

  • Med punktprevalensmätning menas att mätningen genomförs vid en viss tidpunkt.
  • Årets punktprevalensmätning genomfördes vecka 12-14.
  • Resultaten finns uppdelade på kön och ålder.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!