Publicerad: 25 juni 2014

Nyhet

Skärpt lagstiftning behövs

SKL välkomnar den kartläggning av hur rättsväsendet ser på hot och våld mot förtroendevalda. Den stärker SKL:s uppfattning att det krävs en skärpt lagstiftning.

– Den utveckling och normförskjutning vi sett under senare år är oacceptabel. En skärpt lagstiftning skulle visa att frågan tas på allvar och bidra till en medvetenhet om de risker som hot och våld mot förtroendevalda utgör och i förlängningen hotar vårt demokratiska samhälle, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Den trygghetsundersökning som Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) gjorde 2013 visar bland annat att:

  • En av fem förtroendevalda under 2012 utsatts för brott eller en liknande incident i samband med sitt politiska uppdrag. Yngre är mer utsatta än äldre.
  • Bland heltidspolitiker var hälften utsatta under 2012. Fler kvinnor än män.
  • 20 procent anger att de på något sätt låtit sig påverkas på grund av oro och utsatthet. Det kan handla om att man undviker att uttala sig i en fråga eller ägnat sig åt självcensur.

Därtill kommer att enbart 17 procent av händelserna polisanmäldes. De viktigaste skälen till att inte anmäla är den pågående normförskjutningen mot att "lite får man tåla" som förtroendevald. Man tror heller inte att en anmälan ska leda till något.

SKL har länge drivit frågan om att lagstiftningen måste skärpas mot den brottslighet som riktar sig mot demokratiska intressen och grundläggande demokratiska institutioner. Flera skrivelser har lämnats till Justitiedepartementet och SKL har också träffat partiföreträdare och Rikspolisstyrelsen för att se om samarbetet mellan olika aktörer kan förbättras.

Den kartläggning som presenterades idag av chefsåklagare Torsten Angervåg på regeringens uppdrag, är ännu ett steg på vägen.

– Det är viktigt att vi har kunskap om hur domstolarna bedömer straffvärdet för brott som rör hot och våld mot förtroendevalda. Kartläggningen stärker vår uppfattning att det krävs en skärpt lagstiftning, säger Anders Knape.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!