Publicerad: 28 maj 2015

Nyhet

Otillräckliga förslag om god bebyggd miljö

Sveriges arbete med att skapa bra bebyggda miljöer behöver bli mer effektivt och det förutsätter ett ökat statligt ansvarstagande. Det skriver SKL i ett yttrande till regeringen.

I yttrandet lämnar SKL synpunkter på Boverkets förslag till strategi för hur miljömålet God bebyggd miljö ska uppnås. SKL anser att förslagen till etappmål är tidsoptimistiska och att förslagen till åtgärder inte räcker till.

Lena Micko, ordförande för SKL.

– Viljan att skapa goda miljöer i städer och tätorter är stor bland kommunerna och landstingen. Det pågår ett omfattande arbete. Men det krävs ett större statligt ansvarstagande, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– Riksdagen har beslutat om miljömålen och staten har därför ett ansvar att ge den lokala och regionala nivån tillräckligt med stöd för att målen ska kunna uppnås.

SKL vill bland annat att staten gör följande i arbetet med miljömålet God bebyggd miljö:

Människor som sitter vid en stadskaj.
  • Ger styrmedel och verktyg. Staten bör till exempel, i de så kallade stadsmiljöavtalen, öka anslagen till åtgärder som främjar hållbara transporter i städer. Det behövs också statliga åtgärder som snabbar på energismart renovering i fastigheter. En möjlig åtgärd är att låta bostadsbolag avsätta pengar till energieffektiviserande renoveringar utan att pengarna beskattas. En annan är att lån till energismart renovering görs säkrare och mer förmånliga
  • Vidtar åtgärder som förbättrar förutsättningarna i miljöarbetet. Det behöver till exempel bli enklare för kommunerna att förtäta städer och tätorter. Förtätning är klimatsmart och det kan bidra till bättre ljudmiljöer. Bilberoendet minskar när fler kan gå, cykla eller åka med kollektivtrafiken till jobbet. Men i dag försvåras förtätningen av regelverk för buller och riksintressen.

Så lyder miljömålet God bebyggd miljö

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."

Hämta yttrandet: "Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö" (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!