Publicerad: 29 april 2014

Pressmeddelande

Ökade krav på välfärd utmanar ekonomin

SKL bedömer att tillväxten tar fart och arbetslösheten minskar i höst. BNP växer med ca 3 procent både i år och nästa år. Den positiva utvecklingen gynnar skatteunderlaget och i år väntas resultatet nå upp till 10 miljarder för kommuner och landsting totalt. Nästa år faller dock resultaten till 7 miljarder.

Ekonomirapporten våren 2014

Antalet sysselsatta inom välfärden som finansieras av kommuner och landsting har ökat med 120 000, sedan 1998. Den största ökningen har skett hos de privata utförarna. Det framgår också i SKL:s ekonomirapport som presenteras idag.

När den internationella konjunkturen nu förstärks och den svenska ekonomin lägger in en högre växel väntas skatteunderlaget växa med omkring 2 procent i reala termer efter avdrag för pris- och löneökningar. Det är betydligt bättre än normalt.

– Den gynnsamma utvecklingen kommer synnerligen lägligt nu när kommuner och landsting går in i en period där de demografiska behoven ökar i allt snabbare takt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Trots den goda reala tillväxten räcker inte skatteintäkterna riktigt till för att klara de förväntade kostnadsökningarna i kommuner och landsting de närmaste åren. Kostnaderna beräknas öka utöver de demografiska behoven. För att finansiera detta och nå ett resultat motsvarande 1 procent av skatter och bidrag, vilket endast är halvvägs till målet för god ekonomisk hushållning, krävs höjda statsbidrag med 2 procent per år. Dessutom behöver skatten höjas motsvarande 6 öre i kommunerna och 23 öre i landstingen fram till 2017.

– Demografin kommer att ställa stora krav på kommuner och landsting att anpassa verksamheterna. Inte minst inom skolan där förändringar i elevkullarnas storlek är betydande de närmaste åren. Dessutom växer behoven av vård och omsorg med en åldrande befolkning. Sammantaget blir det en stor utmaning för våra medlemmar med de prioriteringar som måste göras, säger Anders Knape.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!