Publicerad: 10 januari 2014

Nyhet

Nya viktiga lagar vid årsskiftet

Ett antal lagar och förordningar har ändrats i samband med årsskiftet.
Sveriges Kommuner och Landsting har, utifrån Regeringskansliets skrift
"Nya lagar och förordningar inför årsskiftet 2013/2014", sammanfattat de
som påverkar kommuner, landsting och regioner mest.        

Arbetsmarknadsdepartementet

Stöd för nystartsjobb för äldre personer

Ändring: Förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb.

I januari 2014, återgår kvalificeringstiden för äldre arbetslösa till tidigare 12 månader. 2010 kortades tiden som en person över 55 år ska ha varit frånvarande från arbetslivet för rätt till stöd för nystartsjobb till sex månader. Den satsningen upphör alltså i januari.

Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen

Ändring: Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar och förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

Lagändringen innebär att den tidsgräns inom vilken en anhörig ska ha ansökt om uppehållstillstånd för att omfattas av etableringslagen förlängs. Den anhörige ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att anknytningspersonen först togs emot i en kommun. Tidigare var tidsgränsen två år. Lagändring­en innebär också att en nyanländ inte ska omfattas av etableringslagen om han eller hon ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som var svensk med­borgare vid tidpunkten för den nyanländes ansökan om uppehållstillstånd.

Stöd till yrkesintroduktionsanställningar

Ändring: Lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Rederinämnden.

Ett nytt stöd till yrkesintroduktion får ges till arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). De närmare förutsättningarna för att stöd ska utgå kommer att regleras i förordning.

Prestationsbaserad ersättning till kommunerna

Ändring: Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Prestationsbaserad ersättning för ett högt mottagande av vissa nyanlända ska vara beroende av kommunernas mottagande under två på varandra följande år. Mottagandet under det första året utgör grund för vilka kommuner som ska få ersättning och med vilket belopp per bosatt utlänning dessa kommuner ska få ersättning under det följande året. Ersättning betalas ut endast till de kommuner som har en överenskommelse om mottagande. Prestationsbaserad ersättning ska också lämnas till kommuner för mottagande från anläggningsboende (ABO) och av kvotflyktingar. Även i detta fall betalas ersättning endast till kommuner som har en överenskommelse om mottagande. Den årliga grundersättningen sänks samtidigt från tio till fem prisbasbelopp.

Ersättning till kommunerna för mottagande av syskon till ensamkommande barn

Ändring: Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Syskon till ensamkommande asylsökande barn kommer att omfattas av den statliga ersättningen för flyktingmottagande. Ändringen ökar kommunernas förutsätt­ningar att erbjuda ett bra flyktingmottagande. Fyra nya förvaltningskommuner för finska

Ändring: Förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Degerfors, Fagersta, Sundsvall och Trosa kommuner upptas nu i förvalt­ningsområdet för finska. Det innebär att kommunerna ska erbjuda för­skoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på finska. Enskilda medborgare får också möjlighet att använda sitt språk i kontakter med kommunen och med myndigheter. Kommunen erhåller statsbidrag för de merkostnader som beslutet innebär.

Finansdepartementet

Ändringar i kommunallagen avseende partistöd med mera

Ändring: Kommunallagen (1991:900).

Träder ikraft: 1 februari 2014.

Ett flertal ändringar görs i kommunallagen. Krav införs på att partierna årligen ska redovisa att partistödet har använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Fullmäktige i kommuner och landsting får också möjlighet att bestämma att partistöd inte ska betalas ut till så kallade tomma stolar. En ny minsta nivå införs för fullmäktige i de minsta kommunerna (upp till 8 000 röstberättigade invånare). Fullmäktige får i dessa kommuner minskas från dagens krav på minst 31 ledamöter, till som minst 21 ledamöter. Mandattiden för fullmäktige ska vara densamma för samtliga kommuner och landsting. Alla fullmäktige ska tillträda den 15 oktober.

En möjlighet införs att hålla kommunala sammanträden där en eller flera leda­möter deltar i beslutsfattandet på distans, med kravet att deltagandet sker genom direkt bild- och ljudöver­föring. Vidare ska fullmäktige få välja ett nytt nämndpresidium, om den politiska majoriteten i fullmäktige förändras så att det parti som nämndens ordförande företräder, inte längre ingår i den politiska majoriteten.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Ändring: Socialavgiftslagen (2000:980), lagen (2000:981) om fördelning av social­avgifter och lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkning­en enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

För att stimulera till ökade investeringar inom forskning och utveckling (FoU) sätts arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med FoU ned med 10 procent­enheter. Det innebär att det vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna för dessa personer ska göras avdrag med tio procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 230 000 kronor per koncern och månad. Avdraget får inte medföra att de avgifter som ska betalas understiger ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.

En förutsättning för avdraget är att nämnda personer har arbetat med FoU i viss utsträckning och att de vid årets ingång har fyllt 26 men inte 65 år.

Justitiedepartementet

Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt

Ändringar: I lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Genom nya och ändrade bestämmelser i upphovsrättslagen skapas större möjlig­heter för användare av upphovsrättsligt skyddade verk, så som musik, litteratur och bilder, att med en organisation som företräder upphovsmän ingå avtal som ger rätt att använda även verk av upphovsmän som inte företräds av organisationen (avtalslicens). Bland annat ges bibliotek och arkiv möjlighet att ingå sådana avtal för att kunna digitalisera och tillgängliggöra sina samlingar och radio- och tv-företag ges möjlighet att ingå avtal om tillhandahållande av programinnehåll också på begäran via till exempel internet. En ny generell avtalslicens ger även möjlighet att träffa hel­täckande avtal även på helt nya områden där det finns motsvarande behov av hel­täckande licenser.

Registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

Ny lag/ändring: Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn och ändringar i lagen (1198:620) om belastningsregister och förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

Den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktik­tjänstgöring inom vissa verksamheter ska på begäran visa upp ett utdrag ur belast­ningsregistret, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Det kan handla om både personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med barn och personer som är ledare i olika ideella barnverksamheter. Utdraget ska i förekommande fall endast innehålla uppgifter om sexualbrott enligt 6 kap. brottsbalken, barnpornografibrott och grova våldsbrott. Arbets- eller uppdragsgivaren ska inte få dokumentera kontrollen på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp.

Skyldigheten att ersätta polisens kostnader för ordningshållning avskaffas

Ändringar: Ordningslagen (1993:1617).

Den som i vinstsyfte anordnar en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch eller en festival, ska enligt ordningslagen ersätta polismyndighetens kostnader för att hålla ordning vid tillställningen. Om det finns särskilda skäl får också den som i vinstsyfte anordnar en allmän sammankomst, till exempel en konsert, åläggas en motsvarande ersättningsskyldighet. Ändringarna innebär att ersättningsskyldigheten tas bort. Det får till följd att den som anordnar en offentlig tillställning eller en allmän sammankomst efter årsskiftet inte kommer att behöva betala för polisens insatser.

Ändringen innebär dock inte någon förändring av ansvarsfördelningen när det gäller ordningshållning. Huvudansvaret för ordning och säkerhet ska även fort­sättningsvis ligga på anordnaren.

Kommunalt mottagande av ensamkommande barn

Ändring: Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera, förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande med flera.

Migrationsverket får utvidgade möjligheter att anvisa asyl­sökande ensamkommande barn till en kommun som inte har en överenskommelse med verket om mottagande av ensamkommande barn samt till kommuner som har träffat överenskommelser, men där kommunerna redan mottagit det antal barn som respektive överenskommelse avser. Några särskilda skäl för att anvisa barn till sådana kommuner krävs inte längre.

Ett beslut om anvisning går inte att överklaga. Kommuner som har anvisats ett ensamkommande barn som vårdas i ett hem för vård eller boende med stöd av socialtjänstlagen kommer att få ersättning med ett schablonbelopp i stället för faktiska kostnader. Schablonbeloppet betalas ut i efterskott för varje kvartal.

Statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet och val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Ny förordning: Statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet och Statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till riksdagen samt kommun- och landstingsfullmäktige.

Den 25 maj 2014 är det val till Europaparlamentet samt den 14 september 2014 val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige. Kommunerna ansvarar sedan 2006 för genomförande av förtidsröstning i sam­band med val. För denna uppgift tilldelas de under valår ett statsbidrag baserat på antalet röstberättigade i kommunen. Den föreslagna förordningen reglerar hur stort detta bidrag blir för respektive kommun i val till Europaparlamentet respek­tive val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige. Valmyndigheten föreslås få i uppgift att fastställa statsbidraget samt betala ut bidraget till kommunerna senast den 31 mars 2014.

Kulturdepartementet

Ny bibliotekslag

Ny lag: Bibliotekslag.

En ny bibliotekslag ersätter den nuvarande bibliotekslagen (1996:1596). Den nya lagstiftningen har anpassats till omvärlds­förändringar, bland annat den digitala utvecklingen. Biblioteken ska främja litteraturens ställ­ning, intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. De ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsned­sättning, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. Folkbiblioteken ska också ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Vid folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur oavsett publiceringsform, det vill säga oavsett om den till­handahålls i fysisk form eller digitalt som till exempel e-böcker. Ett grundläggande kvalitetskrav införs när det gäller folkbibliotekens utbud av medier och tjänster, som ska präglas av allsidighet och kvalitet.  Kungliga biblioteket ska ha nationell överblick över och främja samverkan inom det all­männa biblioteksväsendet.

Landsbygdsdepartementet

En ny lag om kontroll av ekologisk produktion

Ny lag: Lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion.

Den nya lagen om kontroll av ekologisk produktion ersätter lagen om EG:s förord­ning om ekologiskt framställda produkter. Enligt den nya lagen kan beslut som fattas av kontroll­organ överklagas. Vidare ska kontrollorganen tillämpa vissa av förvaltningslagens (1986:223) bestämmelser när de utför uppgifter som innefattar myndighetsutövning mot någon enskild. Den nya lagen har också kompletterats med ett antal bestämmelser som syftar till att underlätta för kontrollmyndigheterna att utöva sin kontroll, bland annat bestämmelser om kommunal samverkan i kontrollen, omhändertagande av varor, hjälp av en polis­myndighet och administrativa sanktionsgifter.

Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Ny lag: Lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

Ändringar: Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) och Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).

Den nya lagen ska genomföra bestämmelser om marknadsföring i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG. Lagen innehåller bestämmelser om dels marknadsföring av moders­mjölksersättning och tillskottsnäring, dels användning av modersmjölksersättning som skänkts eller sålts till förmånspris till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det föreslås att marknadsföring av modersmjölksersättning endast ska vara tillåten i vetenskapliga publikationer och publikationer inriktade på spädbarnsvård. All annan marknadsföring av modersmjölksersättning ska vara förbjuden. Det ställs även sär­skilda krav på hur marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring får utformas.

Ändrat kontrollansvar för vissa livsmedelsanläggningar

Ändring: Livsmedelsförordningen (2006:813).

Ny formulering SFS:2013:301.

Regeringen har beslutat att kontrollansvaret ska flyttas från kommunerna till Livsmedelsverket för de mindre livsmedelsanläggningar som ska godkännas en­ligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ur­sprung. Enligt 16 § livsmedelslagen (2006:804) får dock Livsmedelsverket, i samråd med en kommun, besluta att den offentliga kontrollen av en viss anlägg­ning som Lismedelsverket annars har ska flyttas från verket till kommunen.

Näringsdepartementet

Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer

Ändringar: Lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader och förord­ningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader.

Kravet på ackredi­tering avskaffas och nya regler införs om att samtliga personer som arbetar med energideklarationer ska vara certifierade. För att certifieras måste personen upp­fylla vissa kunskapskrav, ha en viss grundutbildning och erfarenhet samt bedömas som lämplig. Certifieringen utförs av särskilda certifieringsorgan. När det gäller de nya kunskapskraven blir det en omställningsperiod på sex månader, till och med juni 2014, för dem som i dag är ackrediterade.

Socialdepartementet

En ny myndighet för folkhälsofrågor

Ändringar och ny förordning: Ändringar i tobakslagen (1993:581), smittskyddslagen (2004:168), alkohollagen (2010:1622), lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.fl. lagar och förordningar samt en ny förordning.

Folkhälsomyndigheten tar över samtliga uppgifter som Statens folk­hälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) i dag ansvarar för. FHI och SMI avvecklas i samband med detta. Folkhälsomyndigheten tar även över Social­styrelsens uppgifter inom områdena folkhälso- och miljöhälsorapportering och inom ramen för miljömålsarbetet samt vissa av Socialstyrelsens uppgifter enligt miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och andra författningar inom dessa områden.

Sjukpenning för tid före sjukanmälan

Ändring: Socialförsäkringsbalken.

Ändringen går ut på att sjukpenning kan betalas ut upp till sju dagar före den dag som en person anmält att han eller hon är förhindrad att arbeta på grund av sjukdom, om personen inte har en arbetsgivare som i stället är skyldig att göra en sådan anmälan. För tid före dess kan sjukpenning liksom förut be­viljas om det finns särskilda skäl. Ändringen innebär att den enskilde inte längre behöver göra en sjukanmälan samma dag som sjukfallet inträffar.

Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen

Ändring: Socialförsäkringsbalken

Föräldrapenning ska liksom hittills kunna lämnas under högst 480 dagar för ett barn. För tiden efter det att barnet har fyllt fyra år ska det däremot införas en begränsning så att föräldrapenning kan lämnas under högst 96 dagar. Åldersgränsen för när föräldrapenning senast kan tas ut ska höjas så att förmånen kan lämnas till dess att barnet har fyllt tolv år mot i dag åtta år. Vidare ska föräldrapenning inte lämnas för längre tid tillbaka än 90 dagar före den dag då ansökan gjordes. Tidsperioden för tillfällig föräldrapenning när ett barn har avlidit ska förlängas så att den förmånen kan tas ut under tio dagar fram till den 90:e dagen efter det att barnet har avlidit.

Fysioterapeut ny benämning för yrket sjukgymnast

Ändring: Patientsäkerhetslagen (2010:659).

Fysioterapeut blir den nya benämningen för yrket sjukgymnast och skyddad yrkestitel enligt patientsäkerhetslagen. Sjukgymnast kommer att vara en skyddad yrkestitel även fortsättningsvis.  

Utbildningsdepartementet

Minskade krav på skriftlig dokumentation i skolan

Ändring: Skollagen (2010:800).

Kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner av­skaffas i årskurs 6–9 i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan och årskurs 7–10 i specialskolan. Detsamma gäller i årskurs 6–9 i grundsärskolan i de fall betyg sätts. Skrift­liga individuella utvecklingsplaner i årskurs 1–5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt i årskurs 1–6 i specialskolan ska upprättas en gång per läsår, i stället för varje termin. Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska även upprät­tas en gång per läsår för elever i årskurs 6–9 i grundsärskolan i de fall betyg inte sätts. Motsvarande ska gälla för elever i årskurs 7–10 i specialskolan som läser enligt grundsärskolans kursplaner.

Utvecklingssamtal ska dock, liksom hittills, hållas minst en gång per termin i samtliga nu nämnda skolformer och årskurser. Vidare ändras bestämmelserna om utvecklingssamtal i skollagen så att det tydliggörs att samma information som hittills har lämnats i en skriftlig individuell utvecklingsplan ska lämnas muntligt vid utvecklingssamtalet.

Undantag från kraven på legitimation och behörighet för att få bedriva undervisning

Ändring: Skollagen (2010:800), lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800), förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare samt förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen.

När det gäller lärare eller förskollärare med lång erfarenhet av undervisning i skolväsendet, lärare som bedriver undervisning i vissa estetiska ämnen och lärare som har fått en behörighetsförklaring, har regeringen rätt att meddela före­skrifter om undantag från kraven för legitimation. I fråga om sådana speciallärare och specialpedagoger som är anställda som lärare i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna får regeringen meddela föreskrifter om undantag från kraven på legitimation eller behörighet för att få bedriva undervisning. Ändringarna i skollagen innebär vidare att bestämmelserna om komplette­rande behörighet blir tydligare och att en bestämmelse införs om undantag från kraven på legitimation och behörighet när det gäller undervisning i fritidshem. När det gäller lärare i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan och sär­skild utbildning för vuxna förlängs övergångsperioden innan det ställs krav på legitimation och behörighet till och med den 30 juni 2018.

Utrikesdepartementet

Skyldighet för kommuner att anmäla föreskrifter

Ändring: Lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

Kommunerna är enligt den nya bestämmelsen skyldiga att anmäla föreskrifter till en myndighet som regeringen utser. Kommers­kollegium får ansvar för att hantera anmälningarna. Anmälningsskyldigheten gäller för krav som påverkar tillträdet till eller utövandet av en tjänsteverksamhet enligt artiklarna 15.7 och 39.5 i direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden. Kommissionen och övriga EU-medlemsstater kommer att kunna ta del av och för­handsgranska föreskrifterna via Kommerskollegium.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!