Publicerad: 15 maj 2014

Pressmeddelande

Landstingen stärker samverkan kring läkemedel

Rätt läkemedel oberoende av var patienten bor. Snabbare gemensamma beslut när nya läkemedel ska införas i vården. Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och snabbare åtkomst till nya behandlingsmetoder.

Det förväntas resultaten bli när landstingen stärker sin samverkan kring prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel. På torsdagen beslutade Sjukvårdsdelegationen inom Sveriges Kommuner och Landsting att rekommendera landstingen att ansluta sig till den nya modellen.

– Det är en mycket kraftfull rekommendation som kommer att få stor betydelse för patienterna och för landstingen, säger Mats Eriksson, ordförande i Sjukvårdsdelegationen.

Samverkansmodellen bygger på erfarenheter från tre landstingsgemensamma aktiviteter som genomförts under ledning av SKL de senaste åren. Det är NLT-gruppen (Nya LäkemedelsTerapier), projekt ELIS (Effektivisering av Läkemedelsupphandling i Samverkan) samt projekt OtIS (Ordnat Införande i Samverkan).

Arbetet med att effektivisera upphandlingsarbetet och det ordnade införandet av nya behandlingar är viktiga delar i den nationella läkemedelsstrategin.

– Med den här modellen kommer vi kunna fatta snabba, välgrundade och gemensamma beslut om nya kostsamma läkemedel. Därmed bör vi uppnå en mer jämlik läkemedelsbehandling för patienterna, och förhoppningsvis kortare väntan på nya behandlingsmetoder säger Mats Eriksson.

Genom samverkansmodellen får landstingen bättre möjligheter att uppträda gemensamt som kravställare och starka köpare vilket kan få som följd bättre priser på läkemedel.

En viktig del i den nya modellen, som träder i kraft första januari 2015,  är att arbetet ska ske med tydliga rutiner, öppenhet och kommunikation. Detta för att bygga förtroende och legitimitet för arbetssättet.

Rapporten Prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel - i samverkan

Modellen innehåller fyra huvudfunktioner:

  • Gemensam förhandlingsdelegation för ökad prispress
  • NT-råd, en utveckling av nuvarande NLT-gruppen, för vägledande rekommendation om nya terapier till alla landsting
  • Livscykel – för kartläggning, förberedande av införande och uppföljning av nya läkemedel.
  • Marknad – för strategisk marknadsbevakning och upphandlingssamverkan

En övergripande styrgrupp ska övervaka att arbetet utförs i enlighet med politiska önskemål, ingångna överenskommelser, i samtliga landsting och regioners intresse och i samklang med annat utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården.

I förslaget till samverkansmodell betonas även att samverkan med Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) som initierades senhösten 2013 ska fortsätta.

Samverkansmodellen har förankrats i nätverken för landstingsdirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektörer och landstingens högsta politiska ledningar under våren. Efter Sjukvårdsdelegationens enhälliga rekommendation ska nu förslaget behandlas i respektive landsting och region.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!