Publicerad: 11 juni 2015

Nyhet

Kommuner på rätt väg med stöd till brottsoffer

Årets jämförelse, den fjärde i ordningen, visar ett fortsatt högt engagemang från kommunerna. En tydlig trend är att allt fler uppger att man har tillgång till standardiserade bedömningsmetoder.

Rapporten Öppna jämförelser stöd till brottsoffer, Socialstyrelsen

Därmed säkerställs att våldsutsatta får ett likvärdigt bemötande, en professionell utredning och relevanta insatser avseende risk, säkerhet och skyddsbehov.

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg.

– Då samhället allt mer uppmärksammar våld som en viktig orsak till ohälsa samt social problematik, så är det viktigt att samhället står rustat för att möta våldsutsatta och våldsutövare på ett professionellt och tillgängligt sätt. Det är avgörande att vi använder de samhälleliga resurserna så effektivt som möjligt, framför allt utifrån de våldsutsattas perspektiv. Detta görs oftast genom en fungerande samverkan mellan olika verksamheter och aktörer, säger Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg.
 
Årets jämförelse visar också att kunskap om våldsutsatthet bland äldre och människor med funktionsnedsättning måste öka. Rutiner för samordning mellan kommunens verksamheter och rutiner för vad som ska göras vid upptäckt av våld behöver utvecklas.

Barn i skyddat boende

En ensam flicka som sitter i en hängmatta med ryggen vänd mot kameran.

Få kommuner har en aktuell rutin för att säkra barns skolgång då de befinner sig i skyddat boende. Den aktuella situationen är känd och inte tillfredsställande. SKL har arbetat med frågan under året i samverkan med medlemmar och har bjudit in Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet, Skolverket och Socialstyrelsen till möte, för att lyfta frågan nationellt.

– Den kunskap som öppna jämförelser om stöd till brottsoffer bidrar med visar både på att vi till vissa delar är på rätt väg, men ger samtidigt tydliga indikationer på behov av ytterligare verksamhetsutveckling och planering, säger Hans Karlsson.

Fakta

  • Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet sker i samråd med Vårdföretagarna och Famna.
  • Indikatorerna i Öppna jämförelser för brottsoffer bygger huvudsakligen på en enkätundersökning som skickas till samtliga landets kommuner.
  • Svarsfrekvensen för enkätundersökningen var 91 procent. Insamlingen genomfördes under februari-mars 2015.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!