Publicerad: 17 februari 2015

Nyhet

Hinder för täta städer behöver undanröjas

Staten behöver undanröja hinder i kommunernas arbete med att skapa täta och hållbara städer. Det är en av flera slutsatser i en ny skrift från SKL.

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

– Det finns en stor vilja bland kommunerna att förtäta städer. De planerar för högre hus och tätare stadsliv. Förtätningen har flera fördelar. Den är bland annat klimatsmart. Bilberoendet minskar när fler bor centralt och kan ta kollektivtrafiken eller cykeln till jobbet, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

– I den här skriften listar vi utmaningarna som kommunerna har när de förtätar städer, vi presenterar intervjuer med kommuner om framgångsfaktorerna i deras arbete och vi skriver vilket stöd staten bör ge. Syftet är att stödja kommunernas stadsutveckling.

Exempel: Det behöver kommunerna göra

Lyftkranar i stadsmiljö.
  • Ta fram politiska visioner och målbilder för stadsutvecklingen som delas av invånare, näringsliv och föreningar. Beslut om förtätning behöver förankras och det är viktigt att ha mod att stå för dem, hela vägen.
  • Analysera grundligt hur städerna behöver utvecklas på sikt. Analyserna bör vara av sådan kvalitet att de kan vara utgångspunkt för framtidens stadsbyggande.

Det behöver staten göra

  • Undanröja regelhinder för förtätningen. Det är bland annat viktigt att regering och riksdag lättar upp onyanserade krav på utomhusbuller. Bostäder kan byggas med bra inomhusmiljö även om det bullrar på utsidan. Det är också vanligt att inaktuella och otydliga riksintressen försvårar förtätningen.
  • Ge kommunerna långsiktiga spelregler och nödvändiga verktyg i arbetet med att skapa mer attraktiva och hållbara städer. Ett exempel på verktyg kan vara att låta kommuner införa avgifter för dubbdäcksanvändning i urbana miljöer. Dubbdäck river upp partiklar från asfalten som försämrar luftmiljön.
  • Ge kommunerna större mandat att göra avvägningar mellan olika intressen. Statliga myndigheter bör inte detaljstyra, utan stötta kommunernas arbete med att bygga attraktiva och hållbara städer.

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!