Publicerad: 20 november 2014

Nyhet

Förslag om psykiatrisk tvångsvård tillstyrks i stort

SKL tillstyrker i stort förslagen i Socialdepartementets promemoria om psykiatrisk tvångsvård. Men förtydliganden krävs bland annat i frågan om behandling utan samtycke från den enskilde.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Att tvångsvårda en person med allvarlig psykisk sjukdom är en av den psykiatriska sjukvårdens mest ansvarsfulla uppgifter. Det är också den mest integritetskränkande situationen som hälso- och sjukvården med stöd av lagen kan utsätta en människa för.

– Det är därför viktigt att lagens utformning stärker den enskildes delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård, säger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL tillstyrker i stort förslagen i promemorian ”Delaktighet och rättssäkerhet vid psykaitrisk tvångsvård” som behandlar en del av Psykiatrilagsutredningens förslag.

– Vi ser dock att vissa  förtydliganden behövs, bland annat i frågan om vilken behandling som kan ges utan samtycke från den enskilde. Det är viktigt för behandlingsansvariga att inga oklarheter föreligger i när och hur insatser som inte sker efter samtycke kan ges, säger Anders Knape  

Viktigt med fokus på barn och unga

SKL delar vidare bedömningen att det behöver bedrivas ett nationellt utvecklingsarbete med fokus på barn och unga.  

– Det är glädjande att det arbete som SKL ansvarat för inom ramen för projektet Bättre vård-mindre tvång omnämns i promemorian. Det  lyfts fram som ett gott exempel för att bedriva kvalitetsarbete i syfte att minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder.

Frågan finns även som ett förslag i budgetpropositionen för 2015 där regeringen skriver att "det pågående arbetet för att minska behovet av tvångsåtgärder kommer att fortsätta under 2015 med särskilt fokus på barn som vårdas i psykiatrisk heldygnsvård".

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!