Publicerad: 26 mars 2014

Nyhet

Buller fortsätter hindra nya bostäder

Regeringen föreslår nu förändringar av regelverken för buller för att underlätta bostadsbyggande. Vissa delar av den lagda propositionen är bra, anser SKL. Men regeringens förslag undanröjer inte alla de hinder som regelverken skapar.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har länge framhållit att regelverken för trafik- respektive industribuller måste samordnas. Men regeringen ger inte något sådant förslag. Regler för industribuller hindrar bostadsbyggande

– Riktvärdena för industribuller är mycket striktare än riktvärdena för trafikbuller. Det innebär bland annat att färjetrafiken, som klassas om industribuller, är ett större hinder för bostadsbyggande än biltrafiken trots att den oftast låter mindre. Det innebär också att en lastbil är ett hinder för nya bostäder om den kör inne i en hamn, men inte om den kör på en väg, eftersom hamnområden omfattas av regelverket för industribuller. Kommunerna har mycket svårt att planera för nya bostäder vid hamnområden, säger SKL:s ordförande Anders Knape. Kommunerna måste få planera i vattennära lägen

– Vi kommer att fortsätta vår dialog med regeringen om hur situationen med de stränga riktvärdena för industribuller kan lösas. Det måste fram en lösning som låter kommunerna planera för nya bostäder i vattennära lägen där många vill bo. Bra förslag om trafik- och flygbuller

SKL välkomnar samtidigt regeringens förslag att staten bara ska ange en nivå för hur mycket det får bullra från trafik- respektive flygtrafik vid nya bostadsområden.

– I dag har olika myndigheter olika nivåer. Kommunerna kan därför inte veta om deras detaljplaner håller om någon överklagar på grund av bullret. Detta problem försvinner med regeringens förslag. Kommunerna får det lättare att förtäta städer och tätorter där många vill bo, säger Anders Knape.

– Regeringen tycks också vilja införa mer flexibla regler för när det får göras avsteg från riktvärdena för trafik- och flygbuller. Det är positivt, i dag är reglerna för strikta.

SKL:s arbete med bostadsfrågor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!