Publicerad: 4 mars 2014

Nyhet

Bemötandet gott inom primärvården

Patienter bedömer att de får ett gott bemötande inom primärvården. Fortfarande är det dock många som inte upplever att de fått information om sådant som kan hända efter besöket, till exempel kan det handla om biverkningar av läkemedel.

Nationell patientenkät

Det visar den tredje nationella patientenkäten inom primärvården som genomfördes under hösten 2013. Resultaten för riket har visat sig vara stabila över tid. Bemötandet ligger högt men fortfarande är det många som uppger att de inte fått information om sådant som sker efter själva besöket. Det handlar bland annat om att vara uppmärksam på eventuella varningssignaler och eventuella biverkningar av läkemedel men även i vilken utsträckning man har fått vara med och diskutera valet av remittering eller hänvisning för fortsatt vård.

– Det är glädjande att patienterna är nöjda med bemötandet i primärvården. Informationen är också en viktig del för att kunna vara delaktig i sin egen vård och behandling. Därför är dessa resultat ett viktigt underlag för fortsatt diskussion inom landstingen tillsammans med utförarna, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL.

Bemötandefrågorna är de som stabilt ligger högst när patienterna får ge omdöme kring sitt besök. Förtroendet är stort och majoriteten av de svarande skulle rekommendera den aktuella mottagningen till andra.

Män uppger i något högre utsträckning att de fått information om sitt tillstånd. Totalt sett är det ingen skillnad mellan män och kvinnor när det gäller upplevelsen av delaktighet i beslut om sin vård och behandling.

Personer 65 år och äldre är generellt något mer nöjda än andra åldersgrupper. De anser bland annat i högre utsträckning att de har fått vara delaktiga i beslut om sin vård och behandling och att deras behov av sjukvård blivit tillgodosett. Fakta

Enkäten gick ut till drygt 265 000 personer som gjort ett läkarbesök på en deltagande vårdcentral/motsvarande under september månad 2013. Närmare 138 000 patienter valde att besvara enkäten, vilket gav en korrigerad svarsfrekvens på 53 procent. Högst var svarsfrekvensen för Region Gotland, 60 procent, och lägst för Stockholms läns landsting på 49 procent.

Undersökningen ger en bild av patienternas upplevelse av sitt läkarbesök vid vårdcentral/motsvarande. De har fått bedöma och gradera sin upplevelse av bland annat bemötande, delaktighet och information. Resultaten är ett underlag för patientfokuserat förbättringsarbete.

Nationell Patientenkät är en återkommande mätning av patientupplevd kvalitet som genomförs varje år. Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning samt som information till invånare och patienter. Första undersökningen med Nationell Patientenkät genomfördes inom primärvården 2009 och inom den specialiserade vården 2010. Mätningar genomförs nationellt gemensamt vartannat år inom respektive område.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!