Publicerad: 11 juni 2014

Nyhet

Bättre koll på våld i nära relationer

Alltfler kommuner kartlägger våld i nära relationer och använder metoder för likvärdigt bemötande av utsatta, visar resultatet i årets Öppna jämförelser. Samtidigt finns förbättringsområden.

Rapporten öppna jämförelser – stöd till brottsoffer 2014

Öppna jämförelser för stöd till brottsoffer, som genomförts för tredje gången, visar att 46 procent av kommunerna kartlägger förekomsten av våld i nära relationer. Perspektivet är kvinnor och män, både som offer och förövare. 2012 genomförde 31 procent av kommunerna kartläggningar av antalet våldsutsatta kvinnor. Rapporten visar också att alltfler kommuner använder standardiserade bedömningsmetoder. På så sätt få de våldsutsatta ett likvärdigt bemötande, en professionell utredning och relevanta insatser, som grundar sig på risk, säkerhet och skyddsbehov.

– Det är positivt att se att fler kommuner än tidigare använder resultaten från våra öppna jämförelser i sin verksamhetsplanering. Samtidigt kan vi se att det finns områden som måste förbättras, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Årets enkät innefattar frågor gällande våldsutsatta barn – både de som bevittnat våld och de som utsatts för våld mot egen person, det vill säga barnmisshandel. Tidigare enkäter har endast frågat om barn som bevittnat våld. Resultaten visar bland annat att endast 14 procent av kommunerna har en rutin för att säkra barnens skolgång när de befinner sig i skyddat boende.

– Barn i skyddat boende måste garanteras sin skolgång. SKL arbetar med att ta fram förslag till bra rutiner för kommunerna att använda, säger Hans Karlsson.

Fakta

Öppna jämförelser genomförs för tredje gången och hade i år en svarsfrekvens på 89 procent. Årets rapport omfattar 57 indikationer och resultaten bygger på en enkät som skickades ut till socialtjänsten i samtliga kommuner och alla stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö i januari 2014. Antalet indikatorer har ökat och vissa har utvecklats sedan tidigare år.

Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet sker i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!