Publicerad: 8 april 2014

Nyhet

Barnens behov allt mer i centrum

Årets Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård visar att kommunernas samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin och barnhälsovården ökar. Kommunerna arbetar i allt högre grad med att involvera barn och unga i arbetet.

Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård

Hög kompetens bland personalen ger förutsättningar för god kvalitet inom den sociala barn- och ungdomsvården. Andelen handläggare med socionomexamen och erfarenhet av barnutredningar är därför en ny kvalitetsindikator för i år. Årets jämförelser visar att hälften av landets kommuner har handläggare med fem års erfarenhet och socionomexamen.

I syfte att ta fram kunskapsunderlag till framtida strategier för kompetensutveckling tog SKL förra året fram rapporten ”Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård SKL 2013”.  Där identifierades viktiga utvecklingsområden för att attrahera, behålla och utveckla personal identifierades.

Antalet kommuner med BBIC-licens ökar

Användningen av dokumentations- och uppföljningssystemet Barns behov i centrum (BBIC) fortsätter att öka. BBIC ger förutsättningar för barns och ungas delaktighet i planering och uppföljning av insatser. Fyra av fem kommuner har nu ordinarie BBIC-licens, vilket är nästan tre gånger så många som år 2010.

Brukarnas uppfattning som underlag för verksamhetsutveckling och systematisk uppföljning på verksamhetsnivå är emellertid två förbättringsområden som framkommer i årets jämförelser. SKL:s stödjer arbetet inom båda områdena genom en satsning på regionala utvecklingsledare.

Stort deltagande från kommunerna

Öppna jämförelser kan användas för att genom jämförelser med liknande kommuner och inom länet ringa in förbättringsområden utifrån lokala och regionala variationer och skapar tillfälle till lärande av kommuner med goda resultat. Deltagandet i årets öppna jämförelser har varit stort – 95 procent av landets socialförvaltningar besvarade enkäten i november 2013.

Fakta: Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet sker i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Publicering av registeruppgifter från Skolverket och SCB sker separat före sommaren.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!