Publicerad: 14 april 2015

Nyhet

Äldre känner sig trygga på akuten

Äldre personer som besökt en akutmottagning känner sig tryggare och mer omhändertagna än yngre personer. Mest positiva är de allra äldsta. Det visar den nationella patientenkäten.

Närmare 24 000 patienter som besökt en akutmottagning i landet under oktober månad förra året har tagit chansen att besvara den nationella patientenkäten. Genom enkäten får patienterna möjlighet att bedöma och dela med sig av sina erfarenheter av bland annat bemötande, information och delaktighet.

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg.

– Det är glädjande att de allra äldsta ger ett så gott betyg, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

Närmare sju av tio patienter uppger att de tillbringat mindre än fyra timmar på akutmottagningen 15 procent uppgav att de var på akuten sex timmar eller mer.

Kort väntetid värderas högt

Undersökningen visar att ju kortare tid patienten hade vistats på mottagningen desto högre värderades som helhet vården och man upplevde i högre grad att det aktuella behovet av sjukvård blev tillgodosett.

Läkare hälsar på patient i väntrum.

Män uppger i högre grad än kvinnor att de fått löpande information och kände sig även mer trygga och omhändertagna på mottagningen. Det finns även skillnad mellan åldersgrupper. Äldre kände sig mer trygga och också mer delaktiga i sin vård och behandling än patienter i yngre åldersgrupper.

Förtroende men informationsbrist

Undersökningen var den tredje nationellt gemensamma för akutmottagningar. Fortsatt skattar patienterna bemötandet högt och de har förtroende för personalen. Det är dock många som saknar information om i vilken ordning patienterna tas emot och löpande information om hur länge man ungefär behöver vänta på att få träffa en läkare.  

Fakta

Enkäten

  • Nationell Patientenkät är en återkommande mätning av patientupplevd kvalitet som genomförs varje år. Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning samt som information till invånare och patienter.
  • Drygt 54 000 slumpvis utvalda patienter i samtliga landsting/regioner har tillfrågats i denna tredje nationella patientenkäten på akutmottagningar. Enkäten ställdes till patienter som besökt en akutmottagning under oktober månad 2014. Totalt deltog 140 mottagningar.
  • Svarsfrekvensen var 46,2 procent. Högst var svarsfrekvensen i Region Jämtland Härjedalen, 51,5 procent, och lägst i Stockholms läns landsting, 41,9 procent.

Statistiken

  • Statistiken är framtagen av Institutet för kvalitetsindikatorer på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.
  • Enkätundersökning genomfördes under hösten 2014. 23 726 personer deltog i undersökningen.
  • Statistiken finns uppdelad på kön.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!