Publicerad: 15 oktober 2014

Nyhet

180 000 patienters erfarenheter från specialiserad vård

Läkare och patient samtalar.

Patienterna är mest nöjda vid besök inom den öppna specialiserade sjukhusvården. Även patienter i psykiatrisk öppenvård ger högre omdömen kring sitt besök än vid tidigare mätningar.

Förtroendet och upplevelsen av gott bemötande ökar i majoriteten av landstingen inom den öppna specialiserade sjukhusvården. Detta från redan höga nivåer. Det framgår av den tredje nationella patientenkäten som genomfördes i samtliga landsting och regioner under våren 2014. Mätningen genomfördes i den öppna och slutna specialiserade sjukhusvården, samt den psykiatriska öppen- och slutenvården.

Viktigt verktyg för att förbättra vårdens kvalitet

Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

– Att fånga patienterfarenheter systematiskt över landet är ett viktigt verktyg för att systematiskt kunna förbättra sjukvårdens kvalitet, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Det är även ett viktigt uppföljningsinstrument av delar kopplat till den nya patientlagen som träder i kraft vid årsskiftet. I den nya lagen förtydligas och förstärks bland annat vårdens informationsplikt för att göra patienten mer delaktig och därigenom få en starkare ställning.
Totalt valde närmare 180 000 patienter att delta i undersökningen. De har bland annat bedömt bemötandet, delaktigheten och informationen vid sin kontakt med vården.
Förtroende och bemötande värderas högt av patienterna. Däremot efterfrågas fortfarande förbättringar i information kring vårdförlopp och läkemedel, eller hur sjukdomen och behandlingen kan påverka det dagliga livet.

Generellt men genomgående uppger kvinnor i lägre utsträckning än män att de fått tillräcklig information av olika slag. De upplever sig även mindre trygga med samordningen av deras vård jämfört med männen.

Färre svar inom psykiatrin

Patienter inom psykiatrin är mindre benägna att besvara enkäten, vilket betyder lägre svarsfrekvens och mer osäkert resultat.
Resultatet för riket är stabilt jämfört med tidigare mätningar som genomfördes 2010 och 2012. Större förändringar syns däremot när materialet bryts ned till landstings-, sjukhus- eller kliniknivå.

Fakta

  • Mätningar genomfördes inom psykiatrisk öppenvård, psykiatrisk slutenvård samt specialiserad sjukhusvård öppen och sluten (somatisk vård/kroppsjukvård).
  • Samtliga landsting/regioner deltog i undersökningarna, som genomfördes under våren 2014.
  • Cirka 250 000 slumpvis utvalda patienter inom den specialiserade sjukhusvården och cirka 85 000 personer inom den vuxna psykiatriska vården fick möjlighet att besvara enkäten.
  • Svarsfrekvensen var 59,5 procent för den öppna specialiserade sjukhusvården och 64,6 procent för den slutna vården. Motsvarande siffror inom psykiatrin var 36 procent respektive 32,3 procent.
  • På grund av den låga svarsfrekvensen och få antal svar i undersökningen inom psykiatrin redovisas resultaten endast för riket samt per landsting/region.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!