Skrivelser från styrelsen

Skrivelser med mera som styrelsen tagit beslut om. Samtliga dokument är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

2020

December

Nationell återhämtningsplan, inom ramen för EU:s stödpaket NGEU
Ställningstagande inför arbetet med EU:s nollutsläppsplan för luft, vatten och mark samt revideringen av avloppsdirektivet

November

Nationell strategi för hållbar regional utveckling

Revisorsinspektionens tematillsyn av den kommunala revisionen

Avsiktsförklaring mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om utveckling av välfärdens digitala infrastruktur

Oktober

Hemställan om den nationella statistiken inom bostads-, plan- och byggområdet

Hemställan om tillfälligt ändrad lagstiftning

Juni

Hemställan - om översyn av stöd vård behandling för personer med missbruk och beroende

Maj

Hemställan om förlängd utredningstid och tilläggsdirektiv för utredningen Framtidens socialtjänst

Hemställan - Staten måste ta ett större ansvar för belysning längs statlig väg

Hemställan om revidering av Överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020

Skrivelse - Begäran om brådskande åtgärder med anledning av tidigare hemställan på arbetsmarknadsområdet

Hemställan om statligt stöd till de icke statliga flygplatserna för att säkerställa samhällsviktigt flyg och tillgänglighet i hela landet

April

Hemställan - Fler åtgärder behövs för personer med svagare förankring på arbetsmarknaden

Hemställan om ändring i förordning SFS 2020:293

SKR:s ståndpunkter kring Kultursamverkansmodellen

Hemställan om om begränsningsåtgärder inom särskilda boenden för äldre

Revidering av positionspapper om klinisk forskning

Mars

Hemställan om att även företag med sin huvudsakliga intäkt från kommuner och regioner samt kommunala bolag ska få nyttja stödet för korttidspermittering

Hemställan om tillfällig utökning av färdtjänstlagen samt om ensamåkning i färdtjänst och vid sjukresa

Hemställan om att skjuta upp lagen om nationell läkemedelslista

Hemställan att förenkla processen gällande vissa riktade statsbidrag

Underlag från SKR gällande kollektivtrafik med anledning av Coronaviruset

Hemställan om att ingå en överenskommelse om ändring av tidigare tecknade överenskommelser

Hemställan om behov av regeländringar med anledning av det nya coronaviruset, covid-19

Hemställan avseende möjligheter att förstärka uppdraget till företags-hälsovården

Hemställan om förskjutet ikraftträdande av lagändringar

Hemställan gällande avseende temporärt upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Januari

Skrivelse - Socialfonden för perioden 2021 - 2027

Hemställan - Staten måste öka och förbättra sitt stöd till klimatanpassning i kommuner och regioner

2019

December

Skrivelse från SKR med anledning av Arbetsförmedlingens rapportDnr 19/01561

Ställningstagande - Behovet av en statlig kontrollfunktion för att bekämpa livsmedelsfuskDnr 19/01413

Ställningstagande för nätkapacitetDnr 19/01465

November

Skrivelse avseende God och nära vård - Vård i samverkan (SOU 2019:29)Dnr 19/01332

Samråd om utvärdering av paketet för rörlighet i städer Dnr 19/01403

September

Ställningstagande kommunal belysning längs statlig vägDnr 19/00600

Juli

Skrivelse avseende behov av att skyndsamt se över konstruktionen av statsbidraget för likvärdig skolaDnr 19/00981

Offentligt samråd om förordningen (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätverket (Revidering av riktlinjerna för TEN-T)Dnr 19/00748

Juni

Inriktningdokumentet 2020-2023 - kongressen 2019Dnr 18/05146

Anmälningsplikt av detaljplaner till EU-kommissionenDnr 19/00635

Stärk regionernas roll i landsbygdspolitiken för en sammanhållen utveckling i hela landetDnr 19/00581

Maj

Mot ett hållbart EU 2030Dnr 19/00488

April

Ställningstagande om informationshantering i vissa molntjänsterDnr 19/00087

Ställningstagande -Vattenorganisation i SverigeDnr 19/00333

Digital identitetshantering – SKL ställningstagande beslut
Dnr 18/04951

Mars

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Dnr 17/05296

Ställningstagande om utveckling av infrastrukturplaneringen
Dnr 18/05113

2018

December

Handlingsplan mot missbruk och beroende
Dnr 17/00023

Oktober

SKL:s ställningstagande gällande anläggningsutvecklingsfunktion
Dnr 18/02991

September

SKL:s synpunkter på Kungliga bibliotekets utkast till nationell biblioteksstrategi
Dnr 18/02786

EU:s långtidsbudget för perioden 2021 - 2027
Dnr 18/02379

Juni

Ställningstagande kring väghållaransvar
Dnr 18/02347

Maj

Hemställan angående kommunala lantmäterimyndigheter och det statliga lantmäteriets roll

Informationsansvarig

  • Anna Wiitavaara
    Administratör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!