Publicerad: 11 mars 2016

Välja yrke (SOU 2015:97)

Departement: Utbildningsdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-03-11
Besvarat av SKL: 2016-03-11
Ansvarig på SKL: Mats Söderberg

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser vägledning som en viktig insats för ungdomarna, men vill varna för en övertro på att det är vägledningsinsatser som kommer att få fler elever att välja yrkesprogram. Skall yrkesutbildningarnas attraktivitet öka förutsätts andra slag av åtgärder vilka förbundet lyfter.

Förslaget om att återinföra obligatorisk prao är en god tanke men förbundet vill varna att den form utredningen föreslår snarast kan hindra skolor som kommit längre i att utveckla nya tillvägagångssätt för arbetslivssamverkan och anser att utredningen fallit tillbaka i tidsstyrning i stället för mål och resultatstyrning. Prao på yrkesprogram i gymnasieskolan är en god tanke vilken förbundet ställer sig helt bakom. Vi befarar dock att kan försvåras av bristande ekonomiska förutsättningar, inte minst på grund av de statliga besparingar som genomförs på gymnasieskolan fr.o.m. innevarande år.

SKL värdesätter utredningens syn att kunskaper om arbetstillfällen behöver spegla ett arbetsliv i stark förändring med förändrade krav och förutsättningar, men avvisar införandet av ett särskilt skolämne för detta.

SKL har sedan länge uppmärksammat problemen med de i hög grad ”enkönade” yrkesprogrammen. Inte heller här ser förbundet att detta i första hand är en vägledningsfråga utan vill se ett antal andra insatser. Utredningens förslag om ett värdegrundsarbete vad gäller yrkesutbildningarna i samverkan med branscher är ett bra uttryck för detta.

Förbundet anser att de nationella programråden har en viktig uppgift att fylla vars funktion kan stärkas. Förbundet avvisar dock utredningens förslag om en författningsstyrd detaljreglering av dessa. Likaså ser förbundet inte något skäl för att inrätta ett övergripande nationellt råd för yrkesutbildning inom Skolverket, utan anser att man behöver pröva mer tidsenliga och flexibla former för kommunikation mellan arbetslivet och utbildningsväsendets centrala delar.

Förbundet stöder utredningens förslag om ett begränsat försök med branschskolor för små yrkesområden. En förutsättning är att det finns ett tydligt branschengagemang, att en satsning behöver göras med vuxenutbildning som volymmässig bas och att det kan göras sannolikt att satsningen har förutsättningar att bli framgångsrik.

Förbundet lämnar nedan synpunkter på den kvalitativa ansatsen utredningen lägger avseende yrkesvux beträffande synpunkter på omfattningen av vård- och omsorgsutbildningar visavi andra utbildningar.

Förbundet delar i huvudsak utredningens förslag om att främja regional samverkan inom yrkesvux, men anser att Skolverket i ett fåtal speciella fall även ska ha möjlighet att kunna godkänna ansökan av en enskild kommun som saknar förutsättningar att samverka med andra.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!