Publicerad: 15 april 2016

Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

Departement: Socialdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-04-20
Besvarat av SKL: 2016-04-15
Ansvarig på SKL: Eva von Schéele

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att det är ytterst angeläget att det klarläggs hur beslut i olika avseenden ska kunna fattas när det gäller patienter och brukare som saknar förutsättning att själva ta ställning till exempelvis behandlings­alternativ eller ge samtycke till särskilt boende.

SKL anser inte att utredningens förslag är ändamålsenliga och praktiskt användbara. SKL har sammanfattningsvis följande synpunkter på utredningens förslag.

  • SKL anser att det behövs ett tydligt lagstöd för att en företrädare ska kunna sam­tycka till vissa åtgärder som är nödvändiga för att en enskild inte ska lida och fara illa, även när den enskilde motsätter sig åtgärden men saknar nödvändiga förut­sättningar för att ta ställning till denna. SKL föreslår därför att 6 § första stycket i den föreslagna lagen skrivs om.
  • SKL vill peka på vikten av att förutsättningarna för tandvården tydliggörs, vilket inte är fallet i samtliga delar i utredningens förslag.
  • SKL anser att den föreslagna lagen lagtekniskt bör göras mer tillgänglig och enk­lare att tillämpa.
  • SKL anser att det måste tydliggöras om den beslutsoförmögne personen är pro­cessbehörig eller inte. Detsamma gäller dennes företrädare (35 §).
  • SKL anser att konsekvenserna måste analyseras och belysas ytterligare i det fort­satta lagstiftningsarbetet och att det också måste klaras ut hur kostnaderna för kommuner och landsting ska finansieras. Om det inte går att beräkna kostnaderna på förhand och att reglera kostnaderna i enlighet med den kommunala finansie­ringsprincipen, bör kostnaderna fastställas och en reglering göras i efterhand.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!