Publicerad: 11 mars 2016

Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa (Ds 2015:59)

Departement: Socialdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv:
Besvarat av SKL:
Ansvarig på SKL: Hasse Knutsson

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) välkomnar reformförslagen att i lag reglera att öppenvård inom högkostnadsskyddet blir avgiftsfri för personer som är 85 år och äldre fr.o.m. den 1 januari 2017, att tandvård blir avgiftsfri för unga t.o.m. det år de fyller 21 fr.o.m. den 1 januari 2017 och t.o.m. det år de fyller 23 år fr.o.m. den 1 januari 2018 samt att preventivmedel inom läkemedelsförmånerna blir kostnadsfria för unga under 21 år fr.o.m. den 1 januari 2017

Reformen om avgiftsfri tandvård för unga föreslås att införas i två steg. Förbundet föreslår emellertid att införandet av avgiftsfri tandvård för unga införs i tre steg. SKL bedömer att förbundets förslag skulle bli mer ändamålsenligt för de unga vuxna då tandvårdsstödens invecklade regelverk och gränsdragningsproblematik dem emellan gör att de redan idag svårligen kan förstås av befolkningen samt att administrationen för landstingen och vårdgivarna skulle minska.

Förbundet beklagar att den föreslagna reformen rörande preventivmedel inte harmoni-seras med SKL:s rekommendation om subventionering av preventivmedel inom läke-medelsförmånerna för kvinnor t.o.m. 25 år. En harmonisering, under förutsättning att staten finansierar kostnaderna fullt ut, skulle underlätta tillämpningen av reglerna för berörda kvinnor, sjukvårdshuvudmän och apoteksaktörer.

Enligt SKL bör departementet i den fortsatta beredningen av detta ärende uppdatera det underlag som låg till grund för de i departementspromemorian presenterade kostnadsberäkningarna för reformerna. En sådan uppdatering behövs eftersom dessa beräkningar inte torde baseras på de förändringar av befolkningssammansättningen som äger rum mot bakgrund av den flyktinginvandring som för närvarande pågår. Det är av vikt att den statliga ersättningen till landstingen grundas på relevanta kostnadsberäkningar.

För att den ekonomiska överföringen från staten till landstingen ska komma att göras på rätt nivå förordar SKL att en kontrollstation inrättas tre år efter ikraftträdan-det av lagbestämmelsen om att tandvård ska erbjudas avgiftsfritt för unga t.o.m. det år de fyller 23 år. Det beslutsunderlag som kommer att vara tillgängligt tre år efter ikraftträdandet blir en god grund att utgå ifrån i samband med regleringen av den statliga kompensationen till landstingen i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!