Publicerad: 11 mars 2016

Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Departement: Finansdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv:
Besvarat av SKL:
Ansvarig på SKL: Jeanette Fored

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

SKL avstyrker förslaget att den nuvarande definitionen av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen ersätts med en hänvisning till definitionen av fast egendom i tillämpningsförordningen.

SKL anser att innebörden av, samt nationella avvikelser från, den nya fastighetsdefi-nitionen måste tydliggöras, motiveras och analyseras.

SKL avstyrker förslaget att bestämmelsen om tillhandahållanden av el m.m. som ett led i upplåtelsen av nyttjanderätt till en fastighets tas bort. SKL anser att bestämmelsen ska vara kvar, utvidgas samt ändras till att vara exemplifierande.

SKL har i sig inget att invända mot att bestämmelsen om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn ändras till följd av den nya definitionen av fastighetsbegreppet.

SKL kan, på det underlag som presenterats i promemorian, varken tillstyrka eller avstyrka förslaget att maskiner och utrustning som omfattas av fastighetsbegreppet inte ska anses utgöra fastighet vid tillämpningen av jämkningsreglerna.

SKL delar bedömningen att det inte behövs någon ändring i mervärdesskattelagens bestämmelse om omsättningsland för tjänster med anknytning till fastighet. SKL vill dock framhålla att bestämmelsen om omsättningsland inte bör ges en vidare tillämpning genom nationell utvidgning av den gemensamma fastighetsdefinitionen.

SKL anser att konsekvensanalysen är oacceptabelt bristfällig.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!