Publicerad: 15 april 2016

Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd

Departement: Socialdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-05-16
Besvarat av SKL: 2016-04-15
Ansvarig på SKL: Linda Hindberg

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad utredning. SKL välkomnar ambitionen att förbättra säkerheten för personer som genomgår estetiska behandlingar. Dagens regelverk är otydligt och erbjuder inte ett tillräckligt skydd mot skador i samband med estetiska behandlingar och SKL är därför positiva till utredningens förslag om att skapa ett tydligare och specifikt regelverk för estetiska behandlingar. SKL ser dock ett antal brister med utredningens förslag som riskerar att medföra att personer som genomgår estetiska behandlingar inte, heller i fortsättningen, får ett tillräckligt skydd. När det gäller förslagen till lösningar saknas i vissa fall tydliga konsekvensbeskrivningar och motiveringar varför just dessa förslag är mest lämpliga.

SKL vill särskilt peka på att utredningen inte har motiverat varför kommunerna är mest lämpade att ansvara för tillståndsgivning och tillsyn och SKL menar att det behöver utredas vidare om det finns alternativa kontrollorgan som kan ansvara för dessa uppgifter. Om regeringen, efter en konsekvensanalys, bedömer att kommunerna ska vara ansvariga, är det väsentligt att regleringen är tydlig och att det tydligt framgår vad en tillståndsprövning och tillsynen ska omfatta.

SKL vill även påpeka vikten av att Socialstyrelsen, som tillsynsvägledande myndighet, i god tid innan införande av ny lagstiftning, tar fram en tillsynsvägledning. En tydlig tillsynsvägledning är nödvändig för att lagstiftningen ska tillämpas på samma sätt i olika delar av landet. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, bör även underlätta finansiering och tillsynsplanering genom att föreslå en riskklassificering som kan ligga till grund för en avgiftstaxa.

SKL avstyrker förslaget om att verksamheter som erbjuder estetiska behandlingar inte ska behöva teckna en ansvarsförsäkring. En försäkring mot eventuella skador i samband med behandlingen, syftar till att skydda både den enskilde patienten/konsumenten och det allmänna, i detta fall landstingen, som inte ska behöva stå för kostnader som den enskilde näringsidkaren orsakat genom felaktigt utförda behandlingar. En försäkring kan även ge visst skydd till de enskilda näringsidkarna.

SKL anser att det bör utredas vidare om det inte ska införas en nedre åldersgräns för kroppsbehandlingar. Åtminstone för behandlingar som kan innebära särskilt allvarliga hälsorisker.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!