Publicerad: 27 maj 2016

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen

Departement: Näringsdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv:
Besvarat av SKL:
Ansvarig på SKL: Cecilia Mårtensson

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

SKL anser att den nationella inriktningsplaneringen ska uppfylla samma krav på att tillämpa fyrstegsprincipen genom ett förutsättningslöst angreppsätt för både inriktningsplanering och den kommande åtgärdsplanering.

SKL anser att direktivet till länsplanerna ska skrivas om så att det blir tydligt hur steg 1 och 2 åtgärder ska finansieras. Trafikverket behöver få tydliga riktlinjer för hur de kan använda sina medel.

SKL är kritiska till att Trafikverket inte presenterar en mer omfattande analys och fler förslag till möjliga åtgärder inom klimatområdet.

SKL saknar en bedömning av vilka samhällsekonomiska konsekvenser och kostnader som uppstår om prognoserna om trafikökning uppfylls utan motverkande åtgärder.

SKL anser att regeringen bör förtydliga de transportpolitiska målen så att de även omfattar klimat och miljö samt ge tydliga uppdrag inom området till Trafikverket.

SKL tillstyrker att öka användningen av ny teknik för att åstadkomma effektivare användning, nya bränslen med mer. Trafikverket behöver ta fram förslag på många olika styrmedel, incitament och åtgärder.

SKL anser att Trafikverket måste utöka sitt samarbete med kommuner, landsting och regioner samt konkretisera sitt arbete med gång, cykel, kollektivtrafik och godstransporter i tätorter och städer.

SKL anser att förslaget om att utvidga Stadsmiljöavtalen i omfattning och tid är bra men inte tillräckligt.

SKL anser att Citylogistik och godstransport i tätort saknas i inriktningsunderlaget och att Trafikverket behöver tydliggöra sin roll inom området.

SKL tillstyrker att det är mycket viktigt att skapa robusthet och tillförlitlighet i det befintliga transportsystemet framförallt när det gäller järnvägen.

SKL anser att staten ska ta fram en järnvägsplan för att besluta om användningen av det nationella järnvägsnätet. Regional tågtrafik behöver prioriteras.

SKL är oroade över signalerna om att lågtrafikerade järnvägar är ett område som kommer att prioriteras ned.

SKL vill framhålla att utvecklingen av självkörande bilar går fort och detta kommer att ställa nya krav på planering och drift av infrastruktur. Nuvarande trafiklagstiftning kommer att behöva förändras.

SKL vill att en utredning tillsätts för att tydliggöra ansvar och roller vid medfinansiering.

SKL tillstyrker att kommande satsningar på höghastighetsbanor inte får påverka den nationella planen genom att nya medel tas från anslagen till Nationell plan och Länsplaner.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!