Publicerad: 23 juni 2016

Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård m m (SOU 2014:78 och SOU 2015:93)

Departement: Finansdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-05-02
Besvarat av SKL: 2016-04-15
Ansvarig på SKL: Robert Heed

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

SKL vill betona att ersättningssystemets enda syfte är att åstad­komma neutralitet i kommuners val mellan egen regi och entreprenad inom kommunal verk­samhet som inte medför skattskyldighet. Med systemets syfte och funktion som utgångs­punkt avstår SKL ifrån att kommentera de delar som är kopplade till de privata utförarna.

Utifrån utredningens förslag lämnar SKL följande ställningstaganden:

  • SKL tillstyrker förslaget om att kompensation för dold mervärdesskatt ska ges med schablonersättning samt att schablonersättningen ges med en gemensam ersättningsnivå för samtliga huvudområden.
  • SKL anser att en schablonersättning med en gemen­sam ersättningsnivå, som beräknas utifrån kommunernas ingående skatt, lägger grunden för en modell som är enkel att tillämpa och skapar förut­sättningar för att upprätthålla regel­verkets syfte.
  • SKL anser utifrån systemet syfte att schablonersättning­ens nivåer endast ska baseras på en beräkning av kommunernas andel ingående skatt.
  • SKL avstyrker förslagen om ändrade ersättningsnivåer.
  • Utifrån det som framkommer i delbetänkandet avseende luftburen ambulans­sjukvård, att det varken finns behov av eller är lämpligt att införa en särskild författningsreglering av ersättnings­nivån, anser SKL att nu gällande ersätt­nings­nivå även kan godtas för luftburen ambulanssjukvård.
  • För att upprätthålla ersättningssystemets syfte anser SKL att det är av vikt att ersättnings­nivåerna ligger så nära de faktiska förhållandena som möjligt. SKL anser dock att det utifrån osäkerhet i beräkningarna inte kan säkerställas att den föreslagna förändringen av ersättningsnivåerna skulle vara mer korrekta
    än de nu gällande ersättnings­nivåerna.
  • SKL ställer sig bakom det särskilda yttrande till utredningen som lämnades av Jeanette Fored, expert i utredningen tillika skatteexpert på SKL.

Sammanfattningsvis anser SKL att utredningens förslag inte ska läggas till grund för vidare lagstiftning utan att nuvarande system och ersättningsnivåer ska ligga fast.


Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!