VD och ledningsgrupp

SKR leds av vd Staffan Isling som ansvarar för förbundets löpande förvaltning. I ledningsgruppen ingår Staffan Isling och avdelningscheferna.

Vd

Förbundets kansli leds av vd, som är utsedd av SKR:s styrelse. VD beslutar kansliets organisation, anställer personal samt sköter den löpande förvaltningen av förbundets angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD håller styrelsen uppdaterad om förbundets verksamhet.

staffan.isling@skr.se

Staffan Isling

Fredrik Lennartsson är chef för avdelningen för vård och omsorg. 

Avdelningen hanterar frågor om hälso- och sjukvård, äldreomsorg och övrig socialtjänst (utom ekonomiskt bistånd), folkhälsoarbete, handikappfrågor, funktionshindrade, patientsäkerhet, jämställdhet och kvinnofrid samt utvecklings- och kvalitetsfrågor.

Per-Arne Andersson

Monica Sonde är chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Avdelningen ansvarar för frågor om skola och förskola, sysselsättning, arbetsmarknad, integration, försörjningsstöd/
ekonomiskt bistånd.

Monica Sonde

Gunilla Glasare är chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

Avdelningen ansvarar för frågor om tillväxt, lokal och regional utveckling, infrastruktur och trafik, bredband, miljö och energi, trygghet och säkerhet, planering och byggande samt kultur och fritid.

Gunilla Glasare

Håkan Sandahl är chef för avdelningen för ekonomi och styrning.

Avdelningen ansvarar för frågor rörande samhällsorganisationen, ansvarsfördelningen i samhället, demokratifrågor, samhällsekonomiska analyser, analys av data om verksamhet, ekonomi och personal, övergripande styr- och ledningsfrågor, statistiskt metodstöd, statistikinsamling samt internationella frågor.

Håkan Sandahl

Caroline Olsson är chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Avdelningen ansvarar för frågor om kollektivavtal, löner, pensioner och försäkringar, arbetsrätt, arbetsmiljö samt personal- och kompetensförsörjning.

Caroline Olsson

Germund Persson är chefsjurist och chef för avdelningen för juridik.

Avdelningen ansvarar för frågor om kommunalrättsliga, civilrättsliga och skatterättsliga frågor. Det kan handla om kommunal kompetens och självstyre, offentlighet och sekretess, men också EU-rätt och särskilda rättsområden, exempelvis upphandling, socialtjänst, skola, fastighet, miljö, kommunal infrastruktur, it och elektronisk handel.

Germund Persson

Charlotta Hemgren är tf chef för avdelningen för kommunikation.

Avdelningen ansvarar för extern och intern kommunikation,
opinionsbildning, presstjänst och större förbundsövergripande arrangemang.

Monica Björklund Aksnes

Petra von Schmalensee är chef för avdelningen för ledningsstöd.

Avdelningen ansvarar för frågor om övergripande styrning, uppföljning och utvärdering samt med intern ekonomi, finans, personaladministration, administrativt stöd till förbundets politiska ledning och förtroendevalda. 

Lena Dahl

Annika Wallenskog är chefsekonom.

SKR:s chefsekonom ansvarar, tillsammans med sektionen för ekonomisk analys, för att hantera frågor som rör kommunernas och regionernas ekonomi. Bland annat välfärdens finansiering, makroekonomi och analyser av ekonomin inom de verksamheter som bedrivs på kommumal och regional nivå.

Lena Dahl

Lena Dahl är vd för SKR företag.

SKR Företag AB är moderföretag inom SKR Företag-koncernen och har det övergripande ansvaret för koncernens strategiska och affärsmässiga utveckling.

Bolaget ska äga företag med uppgift att på affärsmässiga grunder tillgodose kommunernas, regionernas och dess bolags behov av varor och tjänster, stödja och samordna dessa företags verksamheter, bedriva viss gemensam verksamhet samt i övrigt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Lena Dahl

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!