14: Hav och marina resurser

Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar världens hav. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.

Många kommuner har sedan länge arbetat med vattenreningsfrågor utöver ansvaret för avloppsreningen. Flera kommuner har också utvecklad kustzonsplanering. Kommunernas tillsynsansvar över bland annat vattenkvaliteten innebär också att det finns långa mätserier av hur vattnets och den biologiska statusen i sjöar och vattendrag har utvecklats. Marina naturreservat är också ett område under utveckling.

Samtliga Agenda 2030-mål är uppdelade i delmål.

Delmål

Minska föroreningarna i haven

Agenda 2030-mål 14, Hav och marina miljöer, logga

Konstgräsplaner bidrar till mikroplastspridning. Kommunerna äger och driver majoriteten av anläggningarna. SKR har anordnat konferenser och webbsända seminarier för att stötta kommuner som planerar att bygga nya anläggningar.

Kunskapsdag om konstgräs och mikroplastläckage, 19 september 2018

Skydda och återställ ekosystem

Flera kommuner har arbetat fram kustzonsplaner för att skydda och kust- och havsområden. SKR stödjer kommunerna i deras vattenskyddsarbete.

SKR:s arbete med vattenskydd

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare
  • Nils-Olof Zethrin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!