Publicerad: 23 januari 2019

Q. Fortsatta steg mot minskad klimatpåverkan

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

95. SKL ska verka för att kommunerna har bättre förutsättningar att planera och bygga hållbara och attraktiva städer och samhällen.96. SKL ska verka för att kommuner, landsting och regioner kan bedriva ett sammanhållet hållbarhetsarbete som tillvaratar såväl sociala som ekologiska och ekonomiska dimensioner.

Kommuner, landsting och regioner har många viktiga roller i klimatarbetet och har medverkat till en mycket stor del av Sveriges minskade utsläpp under senare decennier. Det finns en stark politisk vilja på lokal och regional nivå att fortsätta bidar till minskad klimatpåverkan utifrån egna förutsättningar. De flesta kommuner, landsting och regioner har satt upp egna ambitiösa mål för minskade utsläpp från den egna organisationen eller det geografiska området. De områden som är mest angelägna att arbeta vidare med är miljö och hållbarhetskrav i upphandlingar, energieffektivisering av byggnader och klimatsmarta persontransporter.

Förväntat resultat 2019

  • Det finns bättre stöd för kommuner att upphandla med hänsyn till klimat och hållbarhet, både hos Upphandlingsmyndigheten, SKL Kommentus Inköpscentral och SKL.
  • Underlag för uppföljning av energiprestanda under bygglovsprocessen är spritt och tillgängligt för användning av våra medlemmar och byggbranschen.
  • Det finns ett praktiskt stöd för kommuner som vill arbeta mer målstyrt i trafikplaneringen.

Aktiviteter 2019

  • Samverka med Upphandlingsmyndigheten, SKL Kommentus och våra medlemmar om prioriteringar och former för stöd till upphandling för klimat och hållbarhet.
  • Arrangerar seminarium/webbinanrium och sprida praktiska underlag till kommuner om stöd för upphandling för klimat och hållbarhet.
  • Sprida underlag för uppföljning av energiprestanda i bygglovsprocessen.
  • Utarbeta handledning för målstyrd trafikplanering samt lyfta goda exempel.

Informationsansvarig

  • Torbjörn Conon
    Verksamhetscontroller

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot