Publicerad: 26 november 2019

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården - Ledningens roll och koll

Projektet Insatser för minskad tobaksrökning genomförde sommaren 2010 en webbaserad enkätkartläggning av dels lednings- styrnings- och uppföljningssystem för hälso- och sjukvårdens och folktandvårdens arbete med tobaksprevention, dels förekomsten av rökslutarstöd inom sluten- och företagshälsovården.

Samtliga hälso- och sjukvårdsdirektörer och tandvårdschefer i landsting och regioner deltog i kartläggningen, liksom ett antal verksamhetschefer för lungkliniker, medicinkliniker/-divisioner samt onkologi- och psykiatrikliniker runt om i landet. Denna rapport innehåller en kort sammanfattning av deras svar.

En mer omfattande redovisning av enkätsvaren återfinns i rapporten ”Ledningens roll och koll – detaljerad enkätredovisning om tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården”, som går att ladda ner via www.skl.se/cancervard.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2011-02-14

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-621-7