Publicerad 2 december 2019

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2018

SKR samlar varje år in och presenterar statistik om verksamhet och ekonomi i regionerna. Här redovisas uppgifter för 2018 och jämförelser med tidigare år.

Region Gotland ansvarar för både landstings-och primärkommunal verksamhet och lämnar uppgifter om nettokostnader på totalnivå för hälso-och sjukvården. Den landstingsfinansierade verksamheten redovisas oavsett vem som har producerat den. Den specialiserade vården delas in i färre delområden jämfört med primärvården, trots att största delen av sjukvårdskostnaderna finns där. Detta beror på att Socialstyrelsen ansvarar för insamlingen till patientregistret som är ett hälsodataregister, vilket innehåller information om alla avslutade vårdtillfällen i den slutna vården och uppgifter om patienter som behandlats av läkare i den öppna vården som inte är primärvård.

Följer Verksamhetsindelning för regioner, VI 2000

Redovisningen av statistiken följer Verksamhetsindelning för regioner, VI 2000 som utgår ifrån verksamhetsområden, se länk nedan. Statistiken för verksamhet och ekonomi presenteras också i tabellformat och interaktivt på webben på SKLs webbplats.

Ekonomi- och verksamhetsstatistik för regioner[LÄNKMÅL SAKNAS]

Statistiska Centralbyrån (SCB) som är statistikansvarig myndighet för insamlingen av den ekonomiska bokslutsstatistiken (räkenskapssam-mandraget) ansvarar för den sedan 2007. Uppgifter presenteras även på SCB:s hemsida.

Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting, SCB

L-Bas 2013

Till hjälp finns också L-bas 2013 vars syfte är att ange ram för hur redovisningen i regionerna kan läggas upp.

L-Bas 2013

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset