Publicerad: 12 april 2019

Använd SIP - Ett verktyg för samverkan

Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen benämns samordnad individuell plan (SIP) och tydliggör vem som gör vad. Likalydande lagtext finns i såväl socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen. Denna handbok är ett stöd till arbete med SIP för vuxna och äldre.
Version 3.0.

År 2018 infördes även att SIP ska användas vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård för att samordna de insatser en enskild behöver. Bestämmelserna om samordnad individuell plan syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att alla, oavsett ålder, ska få sina behov tillgodosedda av vård och omsorg.

Använd SIP - Ett verktyg för samverkan

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård, Social omsorg

Utgivningsdag: 2018-12-10

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-765-7