Publicerad: 17 februari 2020

Öppna jämförelser 2019: våld i nära relationer

2019 års Öppna jämförelser Våld i nära relationer innehåller flera förbättrade resultat, och svarsfrekvensen är fortsatt hög. En förbättring är att fler kommuner än tidigare har en aktuell rutin för att säkra skolgång för barn i skyddat boende.

Öppna jämförelser 2019: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Några resultat från 2019 års jämförelser

Resultatet för 2019 visar att 22 procent av kommunerna har en aktuell rutin för att säkra skolgång för barn i skyddat boende. Det är en ökning med 7 procentenheter sedan 2018. Samtidigt är det inte ett tillfredsställande resultat i sig. Skolplikten omfattar även dessa barn och här har kommunerna ett fortsatt viktigt arbete att utveckla. För barnens mående är det också vitalt att så mycket som möjligt av vardag, sammanhang och rutiner upprätthålls, tillika att de inte riskerar att komma efter i skolan.

Glädjande är ett förbättrat resultat 2019 för alla indikatorer som rör personalens kompetensutveckling inom området våld i nära relationer. 2019 års jämförelser visar t.ex. att 47 procent av kommunerna har en aktuell samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling för våld i nära relationer/barn, och 49 procent för våld i nära relationer/vuxna. Det är en ökning med sju procentenheter för båda sedan 2018.

En ökning har även skett gällande andelen kommuner som har en aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter. År 2019 svarar 40 procent att de har en aktuell rutin, jämfört med 35 procent 2018.

Förbättringsområden

Systematisk uppföljning är ett fortsatt förbättringsområde. Endast 8 procent av kommunerna (10 procent 2018) anger att de använder uppföljningsresultat i syfte att utveckla verksamheten.

I 2019 års öppna jämförelser finns en ny fråga med, om kommunerna har använt enskildas uppfattning för att utveckla verksamhet för vuxna som utsatts för våld av närstående, det vill säga en fråga om brukarinflytande. 12 procent av kommunerna har svarat att de använt brukares uppfattning för att utveckla myndighetsutövningen, och 11 procent att de gjort det i utförarverksamhet.

Systematisk uppföljning är en viktig informationsskälla som kan ge värdefull kunskap för att vidareutveckla arbetet, inte minst vad de som kommunerna möter anser om den hjälp och det stöd de får, och vad de behöver.

Kunskapsguiden - stöd för systematisk uppföljning

SKR ser positivt på det kostnadsfria verktyget SUV (Systematisk uppföljning våld) som Socialstyrelsen utvecklat och som finns tillgängligt att prova i kommunerna efter kontakt med Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens verktyg för systematisk uppföljning och SUV

SKR:s arbete med kvinnofridsfrågor

SKR ger på olika sätt stöd till kommuner i deras arbete med att utveckla kvinnofridsarbetet.

 • SKR gav 2016 ut rapporten ”Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet”, som ger konkreta tips och inspiration för förbättring.
  "Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbete", SKL:s webbutik
 • SKR driver intressebevakning gentemot nationella myndigheter och regeringskansliet för att ge medlemmarna bättre förutsättningar att driva sin verksamhet. Sedan 2008 samordnar SKR också ett kvinnofridsnätverk för personer i kommuner och regioner som, på olika nivåer, arbetar med kvinnofridsfrågor.
 • 2018–2020 gör SKR en särskild kvinnofridssatsning efter överenskommelse med regeringen. Två centrala mål i satsningen är att arbeta för stärkt samverkan på lokal, regional och nationell nivå, samt för utveckling av systematisk uppföljning och analys.
  Överenskommelse om stöd till arbete för jämställdhet och kvinnofrid
 • SKR och regionala samverkans- och stödstrukturer ger 2019-2020 ett särskilt stöd till kommuner och verksamheter som vill följa upp stödet till våldsutsatta vuxna.
  SU Kvinnofrid

Se din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ Våld i nära relationer (nytt fönster)

Stöd att arbeta med resultaten

SKR uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser strukturerat i verksamhetsutvecklingen för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Förbundet har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst, SKR:s webbutik

Fakta

 • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKR. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2019 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät under januari-mars 2019.
 • Merparten av 2019 års indikatorer är jämförbara med 2018 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2019 finns i Socialstyrelsens metodbilaga för öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2019.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Kerstin Sahlgren
  Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!