Publicerad: 14 juni 2019

Öppna jämförelser 2019: socialtjänstens krisberedskap

Årets resultat visar bland annat att betydligt fler kommuner än förra året har beredskapsplaner för höga temperaturer för särskilt sårbara grupper.

Öppna jämförelser 2019: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Indikatorområdena 2019 för särskilt sårbara grupper är:

 • evakueringsplan
 • beredskapsplan för höga temperaturer
 • kontinuitetsplaner (nytt indikatorområde 2019)
 • krisberedskap ingår i upphandling av tjänster.

Resultat för 2019

 • För indikatorområdet evakueringsplan för särskilt sårbara grupper ser vi att för vissa boendetyper så har något färre kommuner svarat att de har evakueringsplaner, jämfört med 2018. För flera av boendetyperna så har färre än hälften av kommunerna evakueringsplaner.
 • När det gäller beredskapsplan för höga temperaturer så ser vi istället en tydlig ökning för samtliga verksamheter, jämfört med 2018. Cirka 70 procent av kommunerna har nu beredskapsplaner för höga temperaturer för verksamheterna hemtjänst och särskilda boenden för äldre.
 • Indikatorområdet kontinuitetsplaner för särskilt sårbara grupper är ny för 2019. För huvuddelen av verksamheterna har cirka 25-30 procent av kommunerna kontinuitetsplaner.
 • Det sista indikatorområdet handlar om krisberedskap i upphandling av tjänster för särskilt sårbara grupper. Färre än hälften av kommunerna anger att de har rutiner för att beakta krisberedskapsaspekter i upphandlingar som avser olika boendeformer för sårbara grupper, hemtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård.

SKL om socialtjänstens krisberedskap

Socialtjänsten är en av de största offentliga verksamheterna som avser de mest utsatta individerna i samhället. Likväl bedrivs det på nationell nivå sedan 2009 inget strukturerat arbete med att stödja och utveckla socialtjänstens krisberedskap. Som en konsekvens finns det till exempel inget kunskapsstöd för evakuering av särskilt sårbara grupper.

Enligt Socialstyrelsens Strategisk färdplan 2017-2019 är god krisberedskap ett prioriterat område för Socialstyrelsen. Fokus ligger dock på hälso- och sjukvård och inte på socialtjänst. SKL arbetar för att Socialstyrelsen ska återuppta arbetet med metodutveckling och kunskapsstöd till socialtjänstens krisberedskap.

Se din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ Socialtjänstens krisberedskap (nytt fönster)

OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning, dock senast vecka 25. Fördröjningen beror på att data behöver granskas innan publicering.

Stöd att arbeta med resultaten

SKL uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser strukturerat i verksamhetsutvecklingen för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Förbundet har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst, SKL:s webbutik

Evakueringsplan för särskilt sårbara grupper

Inom området evakuering av särskilt sårbara grupper finns det i dag inget nationellt kunskapsstöd. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har dock tagit fram en generell vägledning för storskalig utrymning:

Att planera och förbereda en storskalig utrymning, MSB

Beredskapsplan för höga temperaturer

Värmeböljor kan innebära stora hälsoproblem. Framför allt löper äldre och sjuka personer stor risk vid extrem värme. Folkhälsomyndigheten har tagit fram kunskapsstöd för hur vård och omsorg kan skapa beredskap inför värmeböljor. SKL har en temasida om höga temperaturer.

Beredskap för höga temperaturer

Beredskap vid värmebölja, Folkhälsomyndigheten

Kontinuitetsplaner för särskilt sårbara grupper

Kontinuitetshantering är en metod för att minimera avbrott i verksamheten vid olika typer av störningar, till exempel i försörjningen av el, läkemedel eller personal. MSB har samlat olika metodstöd på en webbplats.

Kontinuitetshantering, MSB

Krisberedskap ingår vid upphandling av tjänster

I Öppna jämförelser undersöks om kommunerna har en rutin om att krisberedskap ingår i kravspecifikationen vid upphandling av tjänster som utförs för särskilt sårbara grupper. MSB, SKL och Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en generell vägledning om hur krisberedskap kan beaktas vid upphandlingar. Det finns idag inget specifikt stöd för att beakta krisberedskap i upphandlingar inom socialtjänstens område.

Upphandling till samhällsviktig verksamhet - en vägledning, MSB

Fakta

 • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKL. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2019 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät under januari-mars 2019.
 • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2018 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2019 finns i Socialstyrelsens metodbilaga för öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2019.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Markus Planmo
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!