Publicerad: 27 april 2020

Brukarundersökning IFO 2019

2019 års undersökning visade bland annat att de flesta av brukarna är nöjda med stödet från socialtjänsten i sin kommun. Ett utvecklingsområde är möjligheten att påverka den hjälp man får.

Brukarundersökningen för individ- och familjeomsorg, sammantaget resultat (PDF, nytt fönster)

Brukarundersökningen för individ- och familjeomsorg, sammantaget resultat (PPT, nytt fönster)

Under hösten 2019 genomfördes den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg för femte året i rad. Undersökningen avser myndighetsutövningen och genomförs inom följande områden:

 • Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt), till
  - vårdnadshavare
  - ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande)
  - ungdomar 13 år eller äldre (ensamkommande)
 • Ekonomiskt bistånd
 • Missbruks- och beroendevård.

2019 har 132 kommuner resultat för något av områdena inom brukarundersökningen. 2018 deltog 135 kommuner. Totalt inkom över 13 000 svar från brukare inom de berörda verksamhetsområdena i 132 kommuner runtom i landet. 89 kommuner genomförde enkäten på papper och 43 kommuner använde SKR:s webbenkätverktyg.

Observera att en person kan ha svarat på flera enkäter, om hen varit aktuell inom flera verksamhetsområden samtidigt, till exempel både för ekonomiskt bistånd och missbruksvård.

Deltagandet var återigen störst inom ekonomiskt bistånd, med 8 233 svarande och minst för ensamkommande unga, med 387 svarande.

Majoriteten av brukarna som deltagit i undersökningen är nöjda med kontakten och bemötandet med individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning. Ett utvecklingsområde som finns för alla verksamhetsområden och målgrupper är möjligheten att påverka den hjälp man får.

Resultatet i korthet

 • De flesta av de svarande, 79 till 90 procent beroende på verksamhetsområde och målgrupp, är sammantaget nöjda med det stöd de får från socialtjänsten i sin kommun. För IFO totalt är andelen nöjda brukare i stort oförändrad mellan åren (84 procent 2019 jämfört med 85 procent år 2016-2018).
 • Mest nöjda är brukarna inom missbruks- och beroendevården (90 procent), som även i år har ett genomgående bättre resultat jämfört med de andra verksamhetsområdena
  /målgrupperna som omfattas av undersökningen.
 • Det främsta utvecklingsområdet inom alla målgrupper är möjligheten att kunna påverka vilken typ av hjälp man får av socialtjänsten, där de lägsta resultaten finns inom ekonomiskt bistånd och bland vårdnadshavare inom social barn- och ungdomsvård.
 • Resultaten kan i en del kommuner vara baserade på relativt få svar och många kommuner har svårt att beräkna svarsfrekvensen, varför resultatet publiceras som utvecklingsnyckeltal i Kolada. Även uppgift om antal svar och inrapporterad svarsfrekvens finns som stöd för bedömning av resultatets stabilitet och generaliserbarhet.

Se din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn.

Hitta din kommuns resultat i Kolada (nytt fönster)

Enkätfrågor 2019

Enkät IFO 2019 - svenska (Word, nytt fönster)

Enkäten fanns tillgänglig på åtta språk: svenska, engelska, finska, arabiska, dari, pashto, somaliska och tigrinja.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!