Publicerad: 11 december 2019

Brukarundersökning IFO 2018

Under hösten 2018 genomfördes den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen för fjärde året i rad.

Brukarundersökningen avser att mäta fem kvalitetsområden: information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet och genomförs inom följande verksamhetsområden:

  • Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt)
    - vårdnadshavare
    - ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande)
    - ungdomar 13 år eller äldre (ensamkommande)
  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård.

Nytt för 2018 års undersökning var att SKR erbjöd de kommuner som ville att använda ett gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen. Av de deltagande kommunerna var det 41 som använde SKR:s webbenkätverktyg och 94 som genomförde undersökningen via pappersenkät eller med eget webbenkätverktyg.

Resultat

Resultaten finns publicerade i webbtjänsten Kolada. I Kolada kan resultat jämföras mellan kommuner och även över tid. Resultat från undersökningen används också i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och Strategi för hälsa.

Webbtjänsten Kolada

Kommunens kvalitet i korthet

Strategi för hälsa

De flesta av de svarande är sammantaget nöjda med det stöd de får från socialtjänsten i sin kommun. Det varierar mellan 82 och 91 procent mellan målgrupperna/verksamhetsområdena. Mest nöjda är brukarna inom missbruks- och beroendevården (91 procent), som även i år har ett genomgående bättre resultat jämfört med de andra verksamhetsområdena/målgrupperna som omfattas av undersökningen.

För ensamkommande ungdomar är det en positiv utveckling från förra året. Fler av de svarande är nöjda med stödet från socialtjänsten och tycker också att deras situation har förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten.

Ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande) är generellt mer positiva än vårdnadshavarna. Av vårdnadshavarna är männen nöjda med stödet i större utsträckning än kvinnorna bland annat beträffande att socialsekreteraren visar förståelse för deras situation och frågar efter deras synpunkter).

Över 14 000 svar kom in från 135 kommuner runtom i landet. Deltagandet var återigen störst inom ekonomiskt bistånd, som också är den största verksamheten, med 7 221 svarande och minst för ensamkommande ungdomar med 652 svar.

Sammanfattande resultat

Diagrammet nedan visar det genomsnittliga resultatet för de olika verksamhetsområdena och målgrupperna i undersökningen. Staplarna visar medelvärde för det sammantagna positiva resultatet för varje fråga i undersökningen.

Diagram (PDF, nytt fönster)

Enkätfrågor 2018

Enkät IFO 2018 – svenska (Word, nytt fönster)

Enkäten fanns tillgänglig på åtta språk: svenska, engelska, finska, arabiska, dari, pashto, somaliska och tigrinja.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!