Publicerad: 1 april 2019

Brukarundersökning IFO 2017

Under hösten 2017 genomfördes den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen för fjärde året i rad.

Brukarundersökningen avser att mäta fem kvalitetsområden: information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet och genomförs inom följande verksamhetsområden:

  • Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt)
     - vårdnadshavare
    - ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande)
    - ungdomar 13 år eller äldre (ensamkommande)
  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård.

Totalt var det över 10 000 svarande från 87 kommuner runtom i landet. Deltagandet var störst inom ekonomiskt bistånd med 5 644 svarande och minst för ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande) med 664 svar.

Resultat

Resultaten finns publicerade i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. I Kolada kan resultat jämföras mellan kommuner. Ett av nyckeltalen från undersökningen används också som kompletterande mått i Kommunens kvalitet i korthet, KKiK.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (nytt fönster)

Kommunens kvalitet i korthet

Resultatet visar att 85 procent av de svarande var sammantaget nöjda med stödet de får från socialtjänsten i sin kommun. 76 procent ansåg att deras situation har förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten.

En jämförelse av resultaten mellan 2016 och 2017 visar att de överlag, sammantaget på nationell nivå, är relativt stabila mellan åren. När det gäller hur lätt eller svårt det är att få kontakt med socialsekreteraren, är resultatet 2017 genomgående bättre för samtliga verksamhetsområden och målgrupper än 2016.

Missbruks- och beroendevården hade även i 2017 års undersökning ett bättre resultat jämfört med de andra verksamhetsområdena, medan de ensamkommande ungdomarna hade det genomgående lägsta resultatet av de verksamhetsområden/målgrupper som omfattas av undersökningen.

Genomsnittligt resultat

Diagrammet nedan visar det genomsnittliga resultatet för de olika enkäterna och verksamhetsområdena i undersökningen. Staplarna visar det sammantagna positiva resultatet för varje fråga.

Resultatdiagram (PDF, nytt fönster)

Deltagande kommuner bjöds in till en workshop i januari, då resultaten diskuterades och analyserades.

Enkätfrågor 2017

Enkät IFO 2017 – svenska (Word, nytt fönster)

Enkäten fanns tillgänglig på åtta språk: svenska, engelska, finska, arabiska, dari, pashto, somaliska och tigrinja.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!